Jesteś tutaj:

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Powiat Siedlecki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.
Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

  1. zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
  2. zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej: maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych).

Dofinansowanie projektu:

– ze środków europejskich: 174.286,83 zł (84,28% dofinansowania)

– ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego: 32.508,17 zł (15,72% dofinansowania)

Środki finansowe przeznaczone są dla rodzin zastępczych i domów dziecka funkcjonujących na terenie naszego powiatu z przeznaczeniem na działania wskazane w przedmiotowym Projekcie.

Sporządziła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry