Jesteś tutaj:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny

Powiat Siedlecki
realizuje projekt  pn.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 8 710 895,38
Wartość dofinansowania: 5 226 537,22

Planowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 7,69 km
 • Długość wybudowanych chodników – 2,82 km
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 2,79 km
 • Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 12 szt.
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 8 szt.
 • Liczba zmodernizowanych mostów – 1 szt.
 • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (przepustów)    – 3 szt.
 • Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 9 szt.

 

Opis projektu:
Projekt obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 3604W Broszków – Żeliszew Podkościelny na długości 7 688,5 m.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie Studium Wykonalności,
 • roboty budowlane drogowe – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane drogowe – roboty ziemne,
 • roboty budowlane drogowe – odwodnienie korpusu drogowego,
 • roboty budowlane drogowe – podbudowy,
 • roboty budowlane drogowe – nawierzchnie,
 • roboty budowlane drogowe – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane drogowe – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • roboty budowlane drogowe – elementy ulic,
 • roboty budowlane drogowe – inne roboty,
 • roboty budowlane mostowe – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane mostowe – roboty ziemne,
 • roboty budowlane mostowe – odwodnienie drogi,
 • roboty budowlane mostowe – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane mostowe – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • roboty budowlane mostowe – fundamentowanie,
 • roboty budowlane mostowe – zbrojenie,
 • roboty budowlane mostowe – beton,
 • roboty budowlane mostowe – konstrukcje stalowe,
 • roboty budowlane mostowe – izolacje,
 • roboty budowlane mostowe – odwodnienie,
 • roboty budowlane mostowe – urządzenia dylatacyjne,
 • roboty budowlane mostowe – elementy zabezpieczające,
 • roboty budowlane mostowe – inne roboty mostowe,
 • koszty inspektora nadzoru,
 • odszkodowania za grunty przejęte pod drogę,
 • promocję projektu.

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez rozbudowę odcinków drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 2, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu siedleckiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • Poprawa jakości nawierzchni i innych parametrów technicznych drogi,
 • Poprawa jakości mostu żelbetowego znajdującego się w ciągu przebudowywanej drogi,
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej,
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej z układem dróg krajowych, w tym z siecią TEN-T. jego realizacja będzie miała wpływ na główny cel RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający  spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy w ramach  drugiego celu strategicznego – Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację.

Ponadto poprzez realizację projektu będzie realizowany cel tematyczny VII Osi priorytetowej – Rozwój regionalnego systemu transportowego, tj. „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej” poprzez bezpośrednie połączenie drogi objętej projektem z drogą krajową nr 2, będącą w sieci TEN-T.

 

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

Do góry