Jesteś tutaj:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny

Powiat Siedlecki
realizuje projekt  pn.

   „Przebudowa drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny”

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Podstawowe informacje dotyczące projektu:
Całkowita wartość projektu: 9 623 854,33
Wartość dofinansowania: 5 774 312,59

Planowane efekty projektu:

 • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 10,87 km
 • Długość wybudowanych chodników – 0,92 km
 • Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.
 • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 10 szt.
 • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 3 szt.
 • Liczba wybudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 9 szt.

Opis projektu:
Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn – Tchórzew – Izdebki-Kosny na długości 10 871,67 m.

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie Studium Wykonalności,
 • roboty budowlane – roboty przygotowawcze,
 • roboty budowlane – roboty ziemne,
 • roboty budowlane – odwodnienie korpusu drogowego,
 • roboty budowlane – podbudowy,
 • roboty budowlane – nawierzchnia,
 • roboty budowlane – elementy dróg i ulic,
 • roboty budowlane – roboty wykończeniowe,
 • roboty budowlane – oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • koszty inspektora nadzoru,
 • promocję projektu.

 Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 2, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu siedleckiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel główny będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • Poprawa jakości nawierzchni i innych parametrów technicznych drogi,
 • Poprawa jakości mostu żelbetowego znajdującego się w ciągu przebudowywanej drogi,
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań i urządzeń technicznych,
 • Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej,
 • Ochrona środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej z układem dróg krajowych, w tym z siecią TEN-T. jego realizacja będzie miała wpływ na główny cel RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający  spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy w ramach  drugiego celu strategicznego – Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację.

Ponadto poprzez realizację projektu będzie realizowany cel tematyczny VII Osi priorytetowej – Rozwój regionalnego systemu transportowego, tj. „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej” poprzez bezpośrednie połączenie drogi objętej projektem z drogą krajową nr 2, będącą w sieci TEN-T.

Sporządziła:
Bożena Zbieć
Wydział Dróg

Do góry