Jesteś tutaj:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków

Powiat Siedlecki
realizuje projekt  pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków”

Powiat Siedlecki zakończył realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 5 115 824,54 zł
Wartość dofinansowania: 3 069 494,72 zł

Zrealizowane efekty projektu:

  • Długość przebudowanych dróg powiatowych – 5,17 km
  • Długość wybudowanych chodników – 0,59 km
  • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 3 szt.
  • Liczba zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (przepustów)   – 1 szt.
  • Liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (przepustów) – 4 szt.

Projekt obejmował przebudowę drogi powiatowej nr 3607W Broszków – Żuków na długości 5 171 m.

Zrealizowane cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi poprzez przebudowę drogi powiatowej, w tym jej połączenie z drogą krajową nr 2, mające pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności wewnętrznej oraz zewnętrznej powiatu siedleckiego oraz jego ożywienie społeczno – gospodarcze.

Cel główny zrealizowano przez cele szczegółowe:

  • Poprawa jakości nawierzchni i innych parametrów technicznych drogi,
  • Poprawa jakości mostu żelbetowego znajdującego się w ciągu przebudowywanej drogi,
  • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań i urządzeń technicznych,
  • Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej,
  • Ochrona środowiska naturalnego poprzez rozwiązania zmniejszające ilość emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości infrastruktury i spójności sieci drogowej z układem dróg krajowych, w tym z siecią TEN-T. Jego realizacja ma wpływ na główny cel RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający  spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy w ramach  drugiego celu strategicznego – Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację.

Ponadto poprzez realizację projektu zrealizowano cel tematyczny VII Osi priorytetowej – Rozwój regionalnego systemu transportowego, tj. „Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej” poprzez bezpośrednie połączenie drogi objętej projektem z drogą krajową nr 2, będącą w sieci TEN-T.

 

Sporządził:
Grzegorz Piotrowski
Wydział Dróg

Do góry