Jesteś tutaj:

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z pomocy może skorzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Szczegółowe informacje

 

Na obszarze Powiatu Siedleckiego funkcjonują:

  1. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczące się w:

– Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40,

– Gminnym Ośrodku Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41,

– Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Mordach, ul. Kilińskiego 9

  1. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40.

Harmonogram dyżurów

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie są udzielane po wcześniejszym zapisaniu się osoby uprawnionej w jeden z poniższych sposobów:

 

Specjalizacja dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Uprzejmie informujemy, że na terenie powiatu siedleckiego od dnia 1 stycznia 2022 r. uruchomione zostały dyżury specjalistyczne w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Szczegółowe informacje

 

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 w każdą środę w godzinach 14.15-16.15 prowadzony jest dyżur specjalistyczny – pomoc ofiarom przemocy wobec kobiet i dzieci.

W punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40 w każdy poniedziałek w godzinach 14.15-16.15 prowadzony jest dyżur specjalistyczny – pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością.

 

Zapisy na porady

 

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1) prawach i obowiązkach obywatelskich;

2) działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;

3)mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;

4) możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;

5) dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Edukacja prawna

 

Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców powiatu, która obejmuje w szczególności:

1) poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;

2) nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Pozostałe informacje i aktualności

 

 

 

Do góry