Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Starostwo Powiatowe w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Siedlcach – arch.powiatsiedlecki.pl.

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. niezgodność z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  • niektóre treści nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, elementy nawigacyjne, odnośniki, listy, formularze itp.),
  • część dokumentów zamieszczonych na stronie jest nieprzeszukiwalna – są to np. skany dokumentów,
  • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,
 2. nieproporcjonalne obciążenie:
  • nie dotyczy
 3. treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkusze kalkulacyjne, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
  • mapy,
  • treści będące w posiadaniu urzędu, które nie zostały wytworzone przez Starostwo lub na jego rzecz wytworzone albo nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której Starostwo nie jest uprawnione,
  • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
   • wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
   • nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub
   • wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23 września 2020 r. na podstawie samooceny opartej na treści standardu WCAG 2.1 oraz z wykorzystaniem walidatorów dostępnych na stronach wave.webaim.org, powermapper.com, ace.accessibe.com, validator.w3.org/nu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Kaliszuk wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej drogą elektroniczną na adres e‑mail:  akaliszuk@powiatsiedlecki.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na ePUAP:  /v48bls3w5x/skrytka lub pisemnie na adres urzędu: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem +48 25 644 72 17 wew 241

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do Starostwa z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementów strony internetowej, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zapewnienie dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Starostwo niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. W przypadku gdy Starostwo nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi.

Skargę można przesłać również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Data publikacji strony internetowej: 31 maja 2015 r.

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej (dokonania istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji): 21 września 2020 r.

Strona internetowa nie zawiera skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji.

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Starostwa Powiatowego w Siedlcach dla osób niepełnosprawnych

Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce

Budynek Starostwa Powiatowego w Siedlcach posiada pięć kondygnacji naziemnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, oznaczone graficznie i kolorystycznie.

Do budynku prowadzą 4 wejścia. Dla petentów i gości przeznaczone jest wejście główne od ul. Piłsudskiego. Schody do wejścia głównego wyposażono w poręcze. Przy schodach po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się podjazd (pochylnia) dla wózków.

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejścia głównego są szklane z poziomo naklejonymi pasami kontrastowymi i kontrastowo oklejonymi framugami tych drzwi. Drzwi otwierają i zamykają się automatycznie.

Przed wejściem głównym oraz w samym wejściu znajduje się system wycieraczek modułowych. Wejście główne oraz korytarz na parterze jest na tym samym poziomie (bez progów).

Dla osób na wózkach dostępna jest tylko część korytarza i część pomieszczeń na parterze. Do pozostałej części budynku prowadzą schody. Długie biegi schodów wewnętrznych wyposażone są w poręcze jedno lub obustronne.

W budynku brak windy.

Wewnątrz budynku po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się recepcja (oznaczona odpowiednim znakiem informacyjnym – graficznym). Pracownik w recepcji jest dobrze widoczny, kieruje on do Kancelarii osoby na wózku lub osoby z inną niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się po schodach wewnętrznych.

Kancelaria znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia głównego. Kancelaria udziela informacji lub przywołuje pracownika merytorycznego celem udzielenia informacji lub pomocy w załatwieniu spraw osobom z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego.

Korytarze mają odpowiednią szerokość, na poszczególnych kondygnacjach brak zmian poziomów – jedynie na kondygnacji 0 występują stopnie.

Na wszystkich kondygnacjach znajdują się czytelne oznaczenia pięter oraz tablice informacyjne, widoczne zarówno z pozycji siedzącej, jak i stojącej.

Drzwi wewnętrzne mają odpowiednie szerokości i pozbawione są progów oraz framug. Skrzydła drzwiowe skontrastowane.

W budynku zastosowano dźwiękowy system powiadamiania alarmowego oraz czytelną informację o drogach ewakuacji.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do góry