Jesteś tutaj:

Charakterystyka powiatu

Charakterystyka Powiatu

Powiat siedlecki położony jest we wschodniej części województwa mazowieckiego i obejmuje trzynaście gmin: Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Powierzchnia geodezyjna powiatu wynosi 160.322 ha (Ewidencja Gruntów i Budynków Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa).

Sytuacja społeczna

Powiat siedlecki zamieszkuje 81 792 mieszkańców (dane GUS wg stanu na 31 grudnia 2013 r.). Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 51 osób na km2. Na obszarze powiatu znajduje się tylko jedno miasto – Mordy, liczące blisko 2 tys. mieszkańców.

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 r. dla powiatu siedleckiego wyniosło 3.202,45 zł i stanowiło 80,0% w relacji do średniej krajowej.

Wykształcenie

Bezrobocie

Na koniec 2014 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach zarejestrowane były 3083 osoby bezrobotne z terenu powiatu siedleckiego, w tym 1441 kobiet (46,7%). W stosunku do roku poprzedniego liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 814 osób (tj. o 20,9%), w tym kobiet o 364, tj. o 20,2%, mężczyzn o 450, tj. o 21,5%.

Na koniec grudnia 2014 r. stopa bezrobocia (wyrażony w procentach stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, czyli pracujących i bezrobotnych) w powiecie siedleckim wynosiła 10,4% (w województwie mazowieckim 9,8 %, w kraju 11,5%) i spadła w stosunku do analogicznego okresu roku 2013 o 2,6 punktu procentowego.

Najliczniejszą grupą wiekową wśród bezrobotnych reprezentują osoby w wieku 25–34 lata – 993 osoby (32,2%), następnie w wieku 18 – 24 lata – 756 osoby (24,5%).

Spośród ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych na koniec 2014 r. osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowiły 27,6%, gimnazjalnym i poniżej 24,3%, ogólnokształcącym 12,2%, policealnym i średnim zawodowym 21,4%, a z wykształceniem wyższym 14,5%.

Sytuacja gospodarcza

Powiat siedlecki to teren mało uprzemysłowiony o charakterze rolniczym. Pracujący w rolnictwie stanowią ponad 80% ogółu pracujących mieszkańców powiatu. Liczba podmiotów gospodarczych wg systemu REGON na 30 września 2013 r. wynosiła 5316.

Rolnictwo, leśnictwo i gospodarka odpadami

Użytki rolne zajmują ok. 77,5% powierzchni powiatu. Grunty orne stanowią 70,8% użytków rolnych, 24,7% – łąki i pastwiska, ok. 0,8% – sady, a ok. 3,6 pozostałe grunty rolne. Gleby dobre (kl. II-III) stanowią 17,7% powierzchni użytków rolnych, gleby średnie (kl. IV) – 43,6%, gleby słabe (kl. V-VI) – 38,7%. Na terenie powiatu funkcjonuje około 15 tys. gospodarstw rolnych. Ich średnia wielkość wynosi 9 ha, jednak powierzchnia aż 40% wszystkich gospodarstw nie przekracza 5 ha. Gospodarstwa o powierzchni 5-10 ha stanowią około 30%, 10-20 ha – 20%, zaś powyżej 20 ha – 5%. Lasy zajmują około 18% powierzchni powiatu, a 72% z nich to lasy niepaństwowe. Warunki przyrodnicze, jakość gleb oraz wieloletnie tradycje rodzinne doprowadziły do wykształcenia się pewnego modelu produkcji rolnej charakterystycznego dla regionu. W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków, zaś w produkcji zwierzęcej hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Lasy

Lasy zajmują 18% powierzchni powiatu i w zestawieniu z lesistością Polski, która wynosi 28,20% jest to wartość niska. Lesistość Polski jest wyraźnie niższa od średniej europejskiej, która wynosi 32%.

Drogi

Na terenie powiatu siedleckiego istnieje 1 492,5 km dróg, w tym:

  • drogi krajowe        –   86,8 km
  • drogi wojewódzkie –   77,1 km
  • drogi powiatowe     – 645 km
  • drogi gminne        – 662,1 km

Drogi krajowe

  • nr 2, granica państwa – Świecko – Pniewy – Poznań – Konin – Warszawa –   Siedlce – Terespol – granica państwa
  • nr 63 granica państwa – Węgorzewo – Giżycko – Pisz – Kisielnica – Łomża –   Zambrów – Ceranów – Sokołów Podlaski – Siedlce – Łuków – Radzyń Podlaski – Wisznice – Sławatycze – granica państwa

Drogi wojewódzkie:

  • Nr 696 Węgrów – Chodów
  • Nr 698 Siedlce – Łosice – granica województwa
  • Nr 803 Siedlce – granica województwa
  • Nr 802 Mińsk Maz. – Seroczyn

Na drogach powiatowych zlokalizowanych jest 35 obiektów mostowych o długości 478,3 mb. Stan techniczny dróg powiatowych w powiecie siedleckim podobnie jak w całej Polsce jest nienajlepszy. Około 14% z nich to drogi gruntowe, które wymagają przebudowy.

Do góry