Jesteś tutaj:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku

Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022  w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym podejmowanych w celu poprawy jakości życia poprzez pełniejsze i skuteczniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Powiatu Siedleckiego oraz uzupełnianie działań Powiatu w zakresie realizacji zadań publicznych.

Rodzaje zadań:

  1. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej: Organizacja spotkania integracyjno–edukacyjnego dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego.
  2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.
  3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych: Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego.
  4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym: Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno-interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.

Oferty należy składać w terminie do 30 grudnia 2021 roku.

Treść ogłoszenia stanowi Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr CXXXV/388/2021 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 03.12.2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w roku 2022.

Jednocześnie Zarząd Powiatu w Siedlcach ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania  ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w powyższym zakresie.  Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do ww. uchwały.

Termin zgłaszania kandydatów: 16 grudnia 2021 roku.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomoc Rodzinie w Siedlcach – tel. 25 644-81-72.

 

Sporządziła:
Iwona Kaniecka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry