Jesteś tutaj:

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi”

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy powiatu siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

Zarząd Powiatu w Siedlcach, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/209/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z  radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadził konsultacje projektu Programu poprzez opublikowanie w dniu 17 sierpnia 2021 roku ogłoszenia wraz z projektem Programu na stronie internetowej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz na platformie e-Urząd (e-konsultacje społeczne) z terminem zgłaszania uwag i propozycji od 26 sierpnia do 9 września 2021 roku. Ponadto projekt przesłano do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne zlecone w drodze konkursu w 2021 roku. W toku konsultacji nie zgłoszono uwag i propozycji zadań publicznych do konsultowanego dokumentu.

              Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Zarząd Powiatu w Siedlcach przedłożył pod obrady Rady Powiatu w Siedlcach.

                                                                                                                  STAROSTA
                                                                                                         / – / Karol Tchórzewski

Do góry