Jesteś tutaj:

Program „Od zależności do samodzielności”- edycja 2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – Edycja 2021.

Głównym celem Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, które wykorzystując własne starania, uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie ich pokonać.

Dotację można uzyskać na realizację działań w ramach następujących Modułów:

MODUŁ I  Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi:

  • moduł ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.

MODUŁ II Samopomoc:

  • w ramach Modułu II szczególnie preferowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc będące operacjonalizacją zasady pomocniczości państwa, oparte na osiągnięciach nauki i dobrych praktyk, w tym zwłaszcza działania zmierzające do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz rodzin tych osób.

MODUŁ III Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia:

  • moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

MODUŁ IV Integracja i innowacyjność:

  •  moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i ust. 3  pkt 1 – 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie do dnia 22 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informację można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2021

Sporządziła:
Mariola Panasiuk
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry