Jesteś tutaj:

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuję, iż zmianie uległy zasady realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Powyższe zmiany obejmują wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie oraz wydłużenie okresu na jaki zostać może przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy.

Wysokość pomocy finansowej wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 5 miesięcy.


W związku z powyższym zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu Siedleckiego do korzystania ze wsparcia finansowego w ramach Modułu III powyższego programu.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1.  uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2.  uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 3.  podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5.  uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6.  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 8.  pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1.  osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.


WAŻNE!
Pomoc finansowa nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

 1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
 2.  w wersji papierowej – drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, bądź w siedzibie tut. jednostki, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi możliwości składania dokumentów w siedzibie organu, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 – skrzynka podawcza przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Druk wniosku dostępny poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności
 2. Klauzulę informacyjną – wzór w załączeniu
 3.  Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 4. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika


Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON – Programy realizowane obecnie- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, pod nr. tel. 25 644-81-72, wew. 224.

 

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry