Jesteś tutaj:

Bezpieczeństwo na obszarach wodnych

Zbliżający się okres wakacjno-urlopowy nierozerwalnie wiąże się ze wzmożonym ruchem turystycznym. Czas ten charakteryzuje się także wzrostem zagrożeń dla osób korzystających z różnych form rekreacji, w szczególności nad wodą, niejednokrotnie będących rezultatem lekkomyślnych zachowań.

Również z uwagi na stan pandemii choroby zakaźnej COWID-19 zakładać należy, że ograniczenia w przemieszczaniu się spowodują zwiększoną liczbę osób wypoczywających nad wodą w pobliżu swoich miejsc zamieszkania.
Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych pragnę przypomnieć, że zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających nu obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 20l6r., poz. 656, ze zm.) zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych polega w szczególności na:
• dokonaniu, we współpracy z policją i działającymi na danym terenie podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1. analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji:
• oznakowaniu i zabezpieczeniu terenów, obiektów i urządzeń przeznaczonych do pływania, kąpania się. uprawiania sportu lub rekreacji na obszarach wodnych:
• prowadzeniu działań profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa na obszarach wodnych, polegających w szczególności na:
• oznakowaniu miejsc niebezpiecznych.
• objęciu nadzorem, we współpracy z policją i podmiotami, o których mowa w art. 12 ust. 1, miejsc niebezpiecznych, w tym miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli.
• uświadamianiu zagrożeń związanych z wykorzystywaniem obszarów wodnych. w szczególności prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej:
• informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz innych czynnikach mogących powodować utrudnienia lub zagrożenia dla zdrowia lub życia osób:
• zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Za zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mowa powyżej odpowiada:
• na terenie parku narodowego lub krajobrazowego – dyrektor parku.
• na terenie, na którym prowadzona jest działalność w zakresie sportu lub rekreacji – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność w tym zakresie.
• na pozostały m obszarze – właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta) -zwani dalej „zarządzającym obszarem wodnym”.

Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym zobowiązany jest umieścić, w ogólnie dostępnym miejscu, informacje dotyczące:
• zasad korzystania z wyznaczonego obszaru wodnego;
• ograniczeń w korzystaniu z wyznaczonego obszaru wodnego:
• sposobu powiadamiania o wypadkach wraz z numerami alarmowymi.
Ponadto jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na teren obszaru takiej osoby lub zażądać opuszczenia przez nią takiego obszaru. Niestosowanie się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wejście na obszar wodny albo nie opuszczenie takiego obszaru stanowi wykroczenie sankcjonowane karą grzywny (art. 34 cyt. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 7 cyt. ustawy zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub środka odurzającego. Za naruszenie tego zakazu ustawodawca przewidział sankcję w postaci grzywny (art. 35 cyt. ustawy) Wyrażam przekonanie, że nasze wspólne działania mające na celu przestrzeganie i egzekwowanie powyższych przepisów oraz profilaktyka, przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom w powyższym zakresie.

Komendant Miejski Policji w Siedlcach
Andrzej Dziewulski

Do góry