Jesteś tutaj:

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi – moduł III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż przystąpiło do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielona zostanie osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (należy przez to rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły, tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy finansowej wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie
  o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

WAŻNE!

Pomoc finansowa nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

 1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
 2. w wersji papierowej – drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, bądź w siedzibie tut. jednostki, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi możliwości składania dokumentów w siedzibie organu, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 – skrzynka podawcza przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Druk wniosku dostępny poniżej.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności
 2. Klauzulę informacyjną – wzór w załączeniu
 3. Dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 4. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie, gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika

Jednocześnie informujemy, iż przekazanie środków finansowych może odbywać się tylko i wyłącznie w formie przelewu na konto Wnioskodawcy/osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę. 

W przypadku spełnienia w/w warunków, zapraszamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu Siedleckiego do korzystania z powyższego wsparcia finansowego.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON – Programy realizowane obecnie- Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, pod nr. tel. 25 644-81-72, wew. 224.

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe centrum Pomocy Rodziny w Siedlcach

Do góry