Jesteś tutaj:

Nabór na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Trwa nabór na trzy bezpłatne miejsca na stacjonarne studia I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Dostępne kierunki to Informatyka i Zarządzanie Informacją.

Kryteria naboru
Kandydaci powinni spełniać niżej wymienione kryteria:
• Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i mieszkają na terenie Województwa Mazowieckiego;
• Aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych;
• Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3;
• Pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 % miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3640 zł

Dokumenty
Osoby ubiegające się o bezpłatne miejsca muszą złożyć następujące dokumenty:
1. Kwestionariusz osobowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu wraz z:

  • o oświadczeniem dotyczącym ilości osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ilości osób uzyskujących dochody oraz średnim dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny za I kwartał br.,
  • o oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem,
  • o klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

2. Wykaz ocen uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości.


Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 czerwca 2020 r. na adres:
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

Ze względu na ograniczenia w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokumenty należy złożyć również w formie scanu na adres e-mail: eduakcja@mazovia.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP.


Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
Agnieszka Siekierska – 22 59 79 442
Paweł Dopadko – 22 59 79 421

Do góry