Jesteś tutaj:

Przepisy prawne konsumenckie wobec obowiązujących przepisów związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Przepisy prawne konsumenckie wobec obowiązujących przepisów szczególnych USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (po zmianach z 31.03.2020)

 1. TURYSTYKA i PRZEWÓZ

Art. 15k. 

 1. Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym
  w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2,
  jest skuteczne z mocy prawapo upływie 180 dniod dnia powiadomienia przez podróżnego
  o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki. 
 2. Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne
  w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku
  od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. 
 3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona
  na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną. 
 4. Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne,
  w stosunku do których zastosowanie znajdzie ust. 2, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Do góry