Jesteś tutaj:

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I

INFORMACJA

dotycząca  możliwości  uzyskania dofinansowania ze środków PFRON w ramach  pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku –  Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski  o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

są przyjmowane od 01.03. 2020 roku do 31.08.2020 roku

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

 • w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/.
 • w wersji papierowej w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach),

W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Informujemy, że dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, następnie rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może zeskanować/przesłać w formie elektronicznej w systemie SOW i takie będą rejestrowane w systemie, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

WAŻNE:  Realizator Programu może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentów.

Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w siedzibie jednostki. Wniosek papierowy zostanie zarejestrowany w systemie SOW przez pracownika tut. Centrum. W powyższym przypadku, do zawarcia umowy dofinansowania i rozliczenia dofinansowania potrzebne będą kolejne wizyty wnioskodawcy w urzędzie.

W 2020 ROKU  REALIZOWANE  BĘDĄ NASTĘPUJĄCE FORMY WSPARCIA

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSPORTOWEJ

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca :

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł        

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  4.000 zł,

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 7.500 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca :

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu wzroku
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 4.000 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 1.500 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • pomoc udzielona w Zadaniu 1,3 lub 4
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

OBSZAR  C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł

Adresat programu  – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca :

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C3

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 7.500 zł

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

OBSZAR D – POMOC W UTRZYMANIU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POPRZEZ  ZAPEWNIENIE  OPIEKI  DLA OSOBY ZALEŻNEJ

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu – osoba niepełnosprawna posiadająca:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Druki  wniosków oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wniosek AS A1

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca     występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R – wzór
 • oferta cenowa
 • dokument potwierdzający tytuł własności do środka transportu

Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek AS A2-3

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca     występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R – wzór
 • zaświadczenia lekarskie (specjalista) w przypadku osób do 16 r.ż. – wzór
 • oferta cenowa
 • poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowania pojazdami

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wniosek AS A4

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca     występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L – wzór
 • oferta cenowa
 • dokument potwierdzający tytuł własności do środka transportu

Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek AS B1-3-4

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca  – wzór   występuje przez pełnomocnika
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) w przypadku osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych (Obszar B1) – wzór

lub

 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku, jeżeli  przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O oraz w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia z dysfunkcją narządu wzroku (Obszar B1) – wzór

lub

 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , jeżeli przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O (Obszar B3) –  wzór

lub

 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) w przypadku osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu słuchu, jeżeli przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L oraz w przypadku osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 lat z dysfunkcją narządu słuchu (Obszar B4) – wzór
 • oferta cenowa

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek AS B2

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca     występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • oferta cenowa

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

Wniosek AS B5

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca     występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • oferta cenowa

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Wniosek AS C1

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca     występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia lub zaświadczenie ze szkoły potwierdzające naukę
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Wniosek AS C2

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca     występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • oświadczenie o dofinansowaniu ze środków NFZ – wzór
 • oferta cenowa

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek AS C3

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • oświadczenie o dofinansowaniu ze środków NFZ – wzór
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania, wraz ze specyfikacją – wzór
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny.

Zadanie  4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek AS C4

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • oświadczenie o dofinansowaniu ze środków NFZ – wzór
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania wraz ze specyfikacją – wzór

Zadanie  5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Wniosek AS C5

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista) (zgoda) – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • oświadczenie o dofinansowaniu ze środków NFZ – wzór
 • oferta cenowa

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek AS D

Wymagane załączniki:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • klauzula informacyjna – wzór
 • oświadczenia dotyczące składanego wniosku – wzór
 • akt urodzenia dziecka
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną
 • pełnomocnictwo poświadczone notarialnie i oświadczenie pełnomocnika, gdy wnioskodawca występuje przez pełnomocnika – wzór
 • zaświadczenie od pracodawcy dotyczące zatrudnienia
 • zaświadczenie ze żłobka/przedszkola o uczęszczaniu dziecka
 • Fakultatywnie: Informacja o poniesionych kosztach (z placówki)

Szczegółowe  informacje  na  temat  programu  można  uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce osobiście pod nr. tel. 25 644-81-72 wew. 224.

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Załączniki

Do góry