Jesteś tutaj:

Program Od zależności ku samodzielności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach  Programu „Od zależności ku samodzielności”.

Celem Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się  znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z poz. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-3 cyt. ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie do dnia 11 lutego 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych MRPiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/program-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci oraz  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/konkurs-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci—edycja-2020 lub poniżej.

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry