Jesteś tutaj:

Informacja o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych

Informacja Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie o zasadach wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywaniu robót geologicznych.

Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.) pozwalają na wydobywanie kopalin, w tym piasku i żwiru, na podstawie koncesji udzielanych przez organy administracji geologicznej – starostów lub marszałków województw.
Istniejący stan prawny dopuszcza też wydobywanie piasków i żwirów bez koncesji na potrzeby własne osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących jej własność lub będącej w jej użytkowaniu wieczystym, bez prawa rozporządzania, w tym sprzedaży wydobytej kopaliny, jeżeli jednocześnie wydobycie:
– będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych,
– nie będzie większe niż 10 m3 (ok. 16 ton) w roku kalendarzowym,
– nie naruszy przeznaczenia nieruchomości.

Koniecznym warunkiem jest jednak powiadomienie Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o zamiarze podjęcia wydobycia kopaliny, określające lokalizację zamierzonych robót (nr ewid. działki) oraz zamierzony czas ich wykonywania (np. w okresie od … do . . . ) .
W przypadku naruszenia ww. wymagań, właściwy organ nadzoru górniczego ustala prowadzącemu taką działalność w drodze decyzji opłatę podwyższoną za wydobytą wcześniej kopalinę, która w przypadku piasku i żwiru wynosiła w 2019 r. 24,80 zł/tonę.

Sporządził:
Maciej Tymosiak
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Do góry