Jesteś tutaj:

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2019 rok, zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na 2019 rok, zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2016. 1817) zleciło organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w ramach niżej wymienionych działań:

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego .

 • Caritas Diecezji Siedleckiej
  adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce- punkt wypożyczania sprzętu    rehabilitacyjnego  oraz przedmiotów ortopedycznych
  tel. 25 640 71 30
 • Polski Komitet Pomocy Społecznej
  adres: ul. Starzyńskiego 4, 08-110 Siedlce – punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego  oraz przedmiotów ortopedycznych
  tel. 518 112 302

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego w celu nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego powinni  posiadać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • zaświadczenie lekarskie wskazujące na potrzebę zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne,
 • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenia o posiadaniu grupy inwalidzkiej lub legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego.

 • Caritas Diecezji Siedleckiej
  Budowlana 1, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 71 30

W ramach zadania zostanie zorganizowany 10- dniowy letni wypoczynek w Oberceniówce w Zakopanem w Pokoju Gościnnym u „Zofii” dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. Dzieci będą miały zapewnioną całodobowa opiekę wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie, transport, wyżywienie oraz atrakcyjny program kolonijny. Celem zadania jest wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.

Cele szczegółowe to m.in.:

 • integracja dzieci i młodzieży, budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i przynależności,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • praca nad bieżącymi problemami i konfliktami w relacjach z grupą,
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w zachowaniu,
 • promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie umiejętności planowania, podziału pracy, racjonalnego gospodarowania, zaradności życiowej,
 • wyrabianie poczucia dyscypliny, systematyczności i dokładności w pracy.

Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego.

 • Fundacja „Żółty Latawiec”
  adres: ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce
  tel. 662 170 590

Zajęcia prowadzone od 1 marca 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach projektu ”Uczę się siebie i innych” Trening Umiejętności Społecznych i Kluczowych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego.

Zajęcia prowadzone będą przez 3 miesiące dla 1 grupy, razem 4 dzieci. Do projektu zostało zaangażowanych dwóch terapeutów z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zajęcia dla dzieci pod okiem terapeutów ukierunkowane są na kształtowanie umiejętności:

 • potrzebnych do życia za pomocą terapii treningu umiejętności społecznych i kluczowych ,
 • skutecznego komunikowania się,
 • integracji dzieci niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami poprzez kontakt w sytuacjach codziennych,
 • aktywnego udziału w życiu społecznym,
 • reagowania na krytykę,
 • radzenia sobie w miejscach użyteczności publicznej.

 • Stowarzyszenie Rodziców
  Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka”
  adres: Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 41, 08-110 Siedlce
  tel. 692 280 353

 

Zajęcia prowadzone od 15 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach terapii zajęciowej oraz wyjścia na basen pn. „Z podniesionym czołem”.

Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy w celu lepszego przyswojenia wiedzy na temat życia w społeczeństwie, poznania otaczającego środowiska. W ramach zadania zaplanowano udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w cyklicznych wyjściach na basen w celu poprawy funkcjonowania psychospołecznego, usprawnienia ogólnorozwojowego, rozładowania różnego typu napięć oraz poprawę kondycji fizycznej.  Jednym z założonych celów jest zastosowanie odpowiedniego programu, aby zainteresować dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Powiatu Siedleckiego tak aby  chciały aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i były otwarte na nowe wyzwania.

Terapia i zajęcia umożliwią nie tylko zaspokojenie sportowych potrzeb  dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ale także poprawią korygowanie i leczenie wad postawy.

Projekt w istotny sposób wpłynie na stopień integracji z rówieśnikami, poczucia własnej wartości, które jest istotne w zdobywaniu nowych umiejętności.

Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.

 

Prowadzenie punktu będzie realizowane w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej przy Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, ul. Budowlana 1.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 25 640 71 30.

W ramach punktu osoby z terenu Powiatu Siedleckiego  pokrzywdzone lub/i osoby  jej najbliższe będą mogły korzystać nieodpłatnie z następujących form pomocy:

 • poradnictwa prawnego;
 • poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego;
 • psychoterapii;
 • terapii dzieci skrzywdzonych przestępstwem;
 • doradztwa zawodowego;
 • konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • pokrycia kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
 • udzielania schronienia w formie mieszkania interwencyjnego ;
 • pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • dofinansowania do czynszu (tylko w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu i zamieszkiwania bez sprawcy przestępstwa);
 • finansowania dojazdu do „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” w Siedlcach;
 • bonów żywnościowych;
 • zakupu odzieży, obuwia oraz środków czystości;
 • dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, wyborów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.

Zachęcamy mieszkańców Powiatu Siedleckiego do korzystania  z wyżej określonych form wsparcia realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry