Jesteś tutaj:

Otwarty konkurs ofert na 2019 rok w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”

Wojewoda Mazowiecki informuje o ogłoszeniu przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otwartego konkursu ofert w ramach Programu „Maluch+”, wspierającego rozwój  instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Beneficjenci programu – jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z uczelniami podmioty) mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Szczegółowe zasady naboru ofert na 2019 rok w ramach Programu „Maluch+” znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/resortowy-program-malu/maluch-2019/37450,OGLOSZENIE-O-NABORZE-OFERT-MALUCH-2019.html.

Wszelkie informacje dotyczące Programu ,,Maluch+’’ dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2019.

Sporządziła (Na podstawie informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie):
Grażyna Jakimiak
Wydział Spraw Społecznych

Do góry