Jesteś tutaj:

Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (t.j. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.), po nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1467) Starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu,

która obejmuje w szczególności w szczególności:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
  • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów, o których mowa w art. 8, wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista zawierać ma dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów,

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie jednostek, o których mowa wyżej, działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • informację o nazwie jednostki;
  • zakres poradnictwa;
  • adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
  • dni i godziny dostępności;
  • informacje o kryteriach dostępu do usługi;
  • informacje o sposobie dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
  • informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 

Uzyskane informacje posłużą do sporządzenia Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego, która udostępniona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Siedleckiego, stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Siedlcach i urzędów gmin na obszarze powiatu, w lokalnych środkach masowego przekazu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Powiatu.

Proszę o przekazanie informacji do Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Siedlcach do dnia 15.12.2018 roku na adres e-mail: sbiardzki@powiatsiedlecki.pl.

Sporządził:
Stanisław Biardzki
Wydział Spraw Społecznych

Do góry