Jesteś tutaj:

XLII sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 19 października 2018 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XLII zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek posiedzenia – godzina 14.00.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020 w roku 2017.

6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2017/2018.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w roku 2017 Strategii Rozwoju Powiatu Siedleckiego na lata 2015 – 2020 z perspektywą do 2025 roku.

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w roku 2018. 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej w II półroczu 2018 roku.

10. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2018 roku:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2019 rok.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

14. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2022.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.

16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.

17. Podjęcie Uchwały o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

18. Informacja Starosty Siedleckiego na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.

19. Informacja Przewodniczącego Rady:
1) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego za 2017 rok.

20. Interpelacje i zapytania Radnych.

21. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry