Jesteś tutaj:

Treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XVI Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2018

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U.  z 2018 poz. 450 z poźn. zm.), Zarząd Powiatu w Siedlcach podaje do publicznej wiadomości treść oferty Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec „Podlasie” im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
pn.  XVI Nadliwczański Rajd Pieszy „Mokobody” 2018.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dot. oferty.

Uwagi dot. ww. oferty należy przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych

Załączniki

Do góry