Jesteś tutaj:

Projekt: „Włącz swoje szanse” w ramach projektu regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Semius. Sp.z.o.o. realizuje na terenie województwa mazowieckiego projekt “ Włącz swoje szanse” w ramach projektu regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, na mocy umowy o dofinansowanie numer RPMA.09.01.00-14-8212/17.

Celem Projektu: jest wyższa aktywność społeczno-zawodowa i wyższa zdolność do zatrudnienia dzięki nabyciu kwalifikacji i umiejętności zgodnych z zapotrzebowaniem regionalnego rynku pracy w województwie mazowieckim dla 60 osób (w tym min. 36 kobiet).

W ramach projektu zapewniamy bezpłatnie:

Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, warsztaty kompetencji społecznych oraz psychologiczno-wychowawczych, szkolenia i staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Uczestnikom zapewniamy:

Zwrot kosztów dojazdu,

Stypendium szkoleniowe 516 zł/os brutto/miesiąc,

Stypendium stażowe 1289,83 zł/os brutto/miesiąc,

Ubezpieczenie NNW, badania lekarskie.

Projekt: „Włącz swoje szanse” w ramach projektu regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - plakat

Udostępniła:
Anna Szymańska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry