Jesteś tutaj:

Program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu  wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

 1. Cel programu

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania  z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

 1. Podmioty uprawnione do składania wniosków
  • ogólnopolskie instytucje publiczne
  • samorząd terytorialny – gminy, powiaty, województwa
  • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury
 1. Beneficjenci ostateczni programu

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby z orzeczonym znacznym  lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia,  na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu.

 1. Formy i zakres pomocy

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów:

 • wyposażenia nowych stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia
 • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
 • szkoleń beneficjentów ostatecznych zatrudnionych w ramach programu
 • szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi  na nowych stanowiskach pracy, w tym kosztów szkoleń pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy
 • organizacji przez pracodawcę dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsc zamieszkania do zakładu pracy 8i powrotu
 • dodatku motywacyjnego wypłacanego beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę.
 1. Terminy i zasady składania wniosków

Program realizowany jest od dnia podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu (tj. 28 lutego 2017 roku) do 31 grudnia 2020 roku.

Tryb realizacji programu

 • Do Biura PFRON – składane są oferty zawarcia porozumień w sprawie realizacji działań aktywizacyjnych w ramach programu. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON oferty skutkuje zawarciem porozumienia, stanowiącego deklarację wzajemnej współpracy przy realizacji programu. Z ofertami zawarcia porozumień występują ogólnopolskie instytucje publiczne, tj. organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli.
 • Do Oddziałów – składane są wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON wniosku skutkuje zawarciem umowy o dofinansowanie, która określa szczegółowy zakres rzeczowy oraz finansowy działań aktywizacyjnych, a także obowiązki oraz uprawnienia stron wynikające z dofinansowania tych działań ze środków PFRON.
 1. Wysokość dofinansowania

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów działań aktywizacyjnych nie może przekroczyć 18 000 zł na jednego zatrudnionego, na pełny wymiar czasu pracy, beneficjenta ostatecznego. Wskazana kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie.

Dodatek stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową i nie stanowi części wynagrodzenia beneficjenta ostatecznego zatrudnionego na wyposażonym w ramach programu stanowisku pracy. Wypłata dodatku może nastąpić, o ile beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, takie jak koszty związane z zatrudnieniem tłumacza języka migowego lub asystenta, zakwaterowaniem, opieką nad osoba zależną. Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 400 zł miesięcznie dla każdego beneficjenta ostatecznego objętego tą formą pomocy oraz dodatek może być dofinansowany w ramach programu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Ponadto w sytuacji, gdy beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty związane z dojazdem do i z zakładu pracy, wysokość dodatku może być podwyższona o maksymalnie 200 zł (do 600 zł) miesięcznie, pod warunkiem, iż pracodawca nie zapewnił dowozu beneficjenta ostatecznego do i z zakładu pracy.

Szczegółowe informacje na temat realizacji powyższego programu dostępne są na  stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Sporządziła:
Magdalena Ługowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry