Jesteś tutaj:

Projekt „Włącz swoją szansę”

Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy? Jest na to sposób! Już dziś na terenie województwa mazowieckiego ruszyła rekrutacja do projektu „Włącz swoją szansę” !
Projekt „Włącz swoją szansę” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Kto może wziąć udział w projekcie?
-Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
-Osoby bezrobotne i bierne zawodowo, -Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia (tzn. wykluczenia z powodu więcej niż jedna przesłanka art.7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej), -Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej,
-Osoby zamieszkałe na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
-Osoby z niepełno sprawnościami,
-Osoby korzystające z PO PŻ,
-Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, osoby korzystające z PO PŻ, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
-Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów,
-Poradnictwo psychologiczne,
-Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia grupowe),
-Szkolenia zawodowe,
-Staże zawodowe.
-Pośrednictwo pracy.

Uczestnikom projektu przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości 516zł brutto, 3 miesięczny staż zawodowy będzie płatny w wysokości 1289,83 zł os. brutto/miesiąc oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia na warunkach określonych w REGULAMINIE REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:
-formularz zgłoszeniowy, którym można pobrać na stronie www.wlaczswojaszanse.semius.pl i wyślij je pocztą na adres:
Semius Sp.z.o.o.
ul. Nowogrodzka 50 lok.
515 00-695 Warszawa
lub wypełnić i wysłać na adres mailowy: wlaczswojaszanse@semius.pl

Projekt „Włącz swoją szansę” - plakat

Sporządziła:
Firma Seminus Sp.z.o.o

Do góry