Jesteś tutaj:

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I

Dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą przyjmowane od 02.07.2018 r. do 30.08.2018 r.

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  8.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 2.200 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu)– 600 zł,

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 3.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

 Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C 3,

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Druki  wniosków oraz druki wymaganych załączników dostępne

są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A1.doc (70 KB)

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar A1.doc (73 KB)

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A2.doc (68 KB)

Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego l

ub jego elementów oraz oprogramowania,

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar B1.doc(67 KB)

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B1.doc(70 KB)

MS WordZaświadczenie lekarskie – zał 3a B1 i 2.doc(49 KB)

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy skladany w swoim imieniu- Obszar B2.doc(68 KB)

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B2.doc(70 KB)

MS WordZaświadczenie lekarskie – zał 3a B1i 2.doc(49 KB)

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu C2.doc(69 KB)

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy na rzecz podopiecznego – Obszar C2.doc(71 KB)

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar C3(69 KB)

MS WordZaświadczenie lekarskie – zał 3c.doc(71 KB)

MS WordPropozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu _Aktywny samorząd_ – wypełnia Protezownia.doc(69 KB)

MS WordSpecyfikacja i kosztorys protezy dla Beneficjenta wykonanej w ramach programu _Aktywny samorząd_ – wypełnia Protezownia.doc(14 KB)

Zadanie  4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar C4.doc(71 KB)

MS WordZaświadczenie lekarskie – zał 3c.doc(20 KB)

MS WordPropozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu _Aktywny samorząd_ – wypełnia Protezownia.doc(15 KB)

MS WordSpecyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu _Aktywny samorząd_ – wypełnia Protezownia.doc(15 KB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar D.doc(68 KB)

Załączniki nr 1 i nr 2 należy dołączyć do każdego wniosku składanego w Module I

MS WordZałącznik nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów.doc(31 KB)

MS WordZałącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc(26 KB)

 Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 25 644-81-72 wew. 224 lub 228

Sporządziła:
Magdalena Ługowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry