Jesteś tutaj:

XXXIX sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 26 czerwca 2018 roku (wtorek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XXXIX zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek posiedzenia – godzina 13.00.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podsumowanie Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Powiatu.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

6. Przyjęcie informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.

7. Przyjęcie informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2017 roku.

8. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.

9. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.

10. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017dla Powiatu Siedleckiego.

11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego” w roku 2017.

12. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2017/2018.

13. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2017 rok samorządowej instytucji kultury pn.: ”Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach”.

14. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2021 za 2017 rok.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

16. Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2017 rok.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2017 rok.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

19. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021.

20. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.

22. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu siedleckiego.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Powiatu Siedleckiego.

24. Informacja Przewodniczącego Rady.

25. Interpelacje i zapytania Radnych.

26. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry