Jesteś tutaj:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu Homo Bonus

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Mieczysława Asłanowicza 33/3, 08-110 Siedlce

data rejestracji: 11 października 2016 r.; numer KRS: 0000640498

Regon: 365619745

Prezes: Artur Suchożebrski, e-mail artur.suchozebrski@arss.pl tel. 25 633 41 33

Najważniejsze zakresy działania:

integracja środowiska przedsiębiorców RP, rozpowszechnienie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu środowiska biznesu, podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu Homo Bonus rozpoczęło działalność w październiku 2016 roku.

Cele Statusowe Stowarzyszenia to:

 1. Integracja środowiska przedsiębiorców RP
 2. Rozpowszechnienie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu środowiska biznesu
 3. Podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.
 4. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków stowarzyszenia.
 5. Podejmowanie działań w celu wykreowania RP jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zagranicznych.
 6. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 7. Przyczynianie się do tworzenia tożsamości środowiskowej organizacji pozarządowych.
 8. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.
 9. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 12. Rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej.
 13. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne osoby prawne i fizyczne.
 14. Wspieranie i rozwijanie grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 15. Wspieranie pomocy humanitarnej.
 16. Wspieranie ekologii i odnawialnych źródeł energii.
 17. Wspieranie przedsiębiorczości na terenach wiejskich (agroturystyka, zdrowa żywność, sprzedaż bezpośrednia rolników).
 18. Organizacja konferencji szkoleń i seminariów.
 19. Działania na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 20. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 21. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 22. Wspieranie lokalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych służących poprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz warunków życia społeczności.
 23. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 24. Działania na rzecz patriotyzmu narodowego.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Uczestnictwo członków Stowarzyszenia w Forach Gospodarczych, Seminariach Biznesu Międzynarodowego, Konferencjach
 2. Współorganizowanie spotkań delegacji zagranicznych na forach i innych spotkaniach
 3. Promowanie polskich przedsiębiorców
 4. Wydawanie broszur i ulotek
 5. Podejmowanie innych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych

 

Mimo krótkiego okresu działalności Stowarzyszenie ma na swoim koncie sukcesy, do których należy zaliczyć:

 1. Współorganizowanie Polsko – Egipskiego Forum Biznesowego we Wrocławiu (14 lutego 2017 r.).
 2. Wiceprezes Stowarzyszenia Janusz Pazgan uczestniczył w konferencji „Współpraca Polska – Brazylia” (24 lutego 2017 r.).
 3. Stowarzyszenie wraz z rządową delegacją z Wietnamu gościło we Wrocławiu na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego. W pierwszym dniu byliśmy gośćmi Pani Marszałek, w drugim w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, a kolejnego dnia gościliśmy na Wydziale Przyrodniczo – Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Były również prowadzone rozmowy z Wojewodą Dolnośląskim Kamilem Zielińskim na temat rozwoju gospodarczego regionu dolnośląskiego (22-24 lutego 2017 r.).
 4. Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu HOMO BONUS na zaproszenie rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. było partnerem multimedialnego wykładu Pana Marka Krawczyńskiego „Architektura jako podstawowy element w rozwoju kultury i tożsamości narodowej. Spotkanie odbyło się w międzynarodowym gronie w PWSZ w Chełmie z przedstawicielami Mołdawii, Wietnamu i Australii. Reprezentantami Stowarzyszenia HOMO BONUS byli Artur Stanisław Suchożebrski, Stanisław Korzeniowski, Marek Świderczuk oraz Van Wu Hong (3 marca 2017 r.).
 5. 27 marca 2017 r. odbył się HOLI Festiwal – Indyjski Festiwal Wiosny i Kolorów, na którym Prezes HOMO BONUS spotkał się z Panią Anną Kalatą, dyrektorem Izby Polsko – Indyjskiej, miłośniczką Indii, Prorektorem d/s współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Warszawie.
 6. Zarząd i członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu HOMO BONUS wzięli udział w Forum Exportu 2017 w Lublinie. Tematem był POLSKI EXPORT W GOSPODARCE GLOBALNEJ (18 maja 2017 r.).
 7. W dniach 29-31 maja 2017 r. delegacja członków Stowarzyszenia HOMO BONUS uczestniczyła w Targach AQUA THERM w Kijowie. Zaproszeni zostaliśmy przez byłego Starostę Borysa Dytsaka wielkiego orędownika przyjaźni ukraińsko – polskiej z Korca na Ukrainie. Delegacja odwiedziła miasta Równe, Kijów, Korzec. W programie wizyty nie zabrakło również spotkania z przedsiębiorcami, Członkami Izb Gospodarczych i przedstawicielami Samorządu.
 8. W maju 2017 r. Członek Stowarzyszenia HOMO BONUS Janusz Tarasiuk – specjalista do spraw licencji i ochrony marki, uczestniczył w Targach licencyjnych w Las Vegas.
 9. Członkowie HOMO BONUS Vice Prezes Stan Korzeniowski i Przewodniczący Komisji Nawiązywania Relacji i Handlu ze Wschodem Marek Świderczuk w dniu 17 czerwca 2017 r. w PWSZ Chełmie doprowadzili do podpisania umowy o współpracy z Uczelnią w Wietnamie.
 10. Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu HOMO BONUS było partnerem merytorycznym Forum Gospodarczego Polonii Świata, które odbyło się w dniach 3 – 5 września 2017 r. w Tarnowie.
 11. W dniach 9-10 września 2017 r. odbyły się Dni Kultury Polskiej w Korcu – Stowarzyszenie było partnerem tego wydarzenia oraz brało czynny udział w uroczystościach związanych z obchodami.
 12. W dniach 27-28 września 2017 r. odbył się IV Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku. Stowarzyszenie reprezentował prezes DTA Jarosław Mystkowski i Prezes Artur Suchożebrski. Spotkanie pozwoliło nawiązać kontakty z przedstawicielami biznesu z Białorusi, Litwy, Kazachstanu, jak też Malezji.
 13. Na zaproszenie Prezesa Zrzeszenia Polskiego Biznesu w Republice Białorusi Anatola Wielikina, w dniu 17 października 2017 r. delegacja HOMO BONUS wyruszyła z Białegostoku na trzydniową Misję Gospodarczą na Białoruś: Grodno, Lida, Mińsk. Stowarzyszenie reprezentowali: Jarosław Mystkowski – prezes DTA – agencja celna i magazynowa, w HOMO BONUS Szef sekcji Celnej, Marek Świderczuk – prezes firmy REYBUD , w HOMO BONUS Przewodniczący Komisji Nawiązywania Relacji i Handlu ze Wschodem,Artur Stanisław Suchożebrski – Właściciel Kancelarii ARS – prawo, finanse, nieruchomości, w HOMO BONUS Prezes Zarządu.
 14. W dniu 3 listopada 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się I Światowy Kongres Polaków pod hasłem „Strategia dla Polski”. Stowarzyszenie HOMO BONUS było partnerem strategicznym wydarzenia. Podczas kongresu odbyło się kilka paneli tematycznych dotyczących międzynarodowej współpracy Polaków w różnych dziedzinach oraz ich problemów poza granicami naszego kraju. W czasie spotkania przedstawiony został także postulat dotyczący ustanowienia 20-osobowej reprezentacji Polonii w polskim Senacie.
 15. W dniach 14-15 listopada w Centrum Konferencyjnym Targów w Lublinie odbyło się XXI Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo” i Targi ENRGETICS.
 16. W dniu 25 listopada 2017 r. odbył się w Łosicach „III Ogólnopolski Turniej Karate SHINKYOKUSHIN Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI pod hasłem „BIZNES DLA SPORTU”, którego partnerem merytorycznym było Stowarzyszenie HOMO BONUS. Równorzędnie odbył się panel gospodarczy z przedstawicielami biznesu oraz władzami samorządów lokalnych i wojewódzkich. Organizatorem wydarzenia był Andrzej Kulesz w Stowarzyszeniu HOMO BONUS przewodniczący Komisji do spraw wspierania Budżetu i Finansów.

 

Wśród planów Stowarzyszenia znajduje się jednoczenie rodzimych przedsiębiorców oraz Polonii w promowaniu ich działalności oraz w ekspansji polskich produktów na rynki zagraniczne.

Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Homo Bonus.

Artur Suchożebrski

 

Przedstawiciele Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu Homo Bonus w obwodzie grodzieńskim w trakcie wizyty przygotowawczej w zakresie warunków przyciągania inwestycji polskich w białoruskiej gospodarce. Link to
materiału filmowego Tv Grodno:

http://www.tvgrodno.by/news/18_10_2017_predstaviteli_assotsiatsii_polskogo_biznesa_v_grodno.html

 

Podczas spotkania (w Lidzie, Białoruś), przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Biznesu HOMO BONUS Artur Suchożebrski i przewodniczący Związku Polskich firm na Białorusi Anatolij Velikin podpisali umowę o współpracy. Dokument ten będzie podstawą oficjalnego rozwoju stosunków gospodarczych między obu krajami – reportaż TV-Lida:

Во время встречи председатель правления международной бизнес-ассоциации HOMO BONUS Артур Сухожебрский и председатель Ассоциации польского бизнеса в Беларуси Анатолий Великин подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ станет основой официального развития экономических отношений между двумя странами.
http://tv-lida.by/2017/10/20/investitsii-i-novye-sovmestnye-proekty/

Udostępnił:
Stanisław Biardzki
Wydział Spraw Społecznych

Do góry