Jesteś tutaj:

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 20 kwietnia 2018 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XXXVIII zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek posiedzenia – godzina 14.00.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Wręczenie Nagród Starosty Siedleckiego za 2017 rok.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
 6. Przyjęcie informacji o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Siedleckim i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach w 2017 roku.
 7. Przyjęcie informacji o działalności Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 roku.
 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach w 2017 roku.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach w 2017 roku.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach w 2017 roku.
 11.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Stoku Lackim w 2017 roku.
 12.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim w 2017 roku.
 13.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2017 roku obejmujące realizację zadań z zakresu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020 oraz Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i Zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
 14.  Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON w 2017 roku.
 15. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017.
 16. Przyjęcie informacji o zrealizowanych inwestycjach i remontach w Powiecie Siedleckim w 2017 roku.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Gminie Przesmyki zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia Miastu i Gminnie Mordy zadań powiatu z zakresu dróg powiatowych.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego apelu do władz Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie stanowczych i zdecydowanych działań mających na celu ograniczenia rozprzestrzeniania się Afrykańskiego Pomoru Świń na obszarze naszego kraju.
 21. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
 22. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2021.
 23. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.
 24. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 25. Podjęcie Uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Mordach i włączenia jej do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
 26. Podjęcie Uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
 27. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2018 roku.
 28. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.
 29. Podjęcie Uchwały w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach.
 30. Informacja Przewodniczącego Rady.
 31. Interpelacje i zapytania Radnych.
 32. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/Zygmunt Wielogórski

Do góry