Jesteś tutaj:

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

będą przyjmowane od 01.03.2018 r. do 30.03.2018 r.

Adresatami programu są:

– osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub maja otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania obejmuje:

 1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – do 1 000 zł
 2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4 000 zł
 3. opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty – 3 000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:
MS Word Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON dot Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 2018.doc
MS Word Załącznik 1 Oświadczenie o wysokości dochodów.doc
MS Word Załącznik 2 Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc
MS Word Załącznik 3 Zaświadczenie o rozpoczęciu-kontynuowaniu nauki.doc

Zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem ww. dofinansowania do siedziby jednostki –  ul. J. Piłsudskiego 40 w Siedlcach (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego).

Ponadto w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” będą realizowane w 2018 roku następujące moduły, obszary i zadania:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
   w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Termin przyjmowania wniosków na powyższe zadania ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu Siedleckiego do korzystania z ww. form wsparcia finansowego.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 644-81-72 wew. 224.

 

 

Sporządziła:
Magdalena Ługowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry