Jesteś tutaj:

Profilaktyczne programy zdrowotne na terenie powiatu siedleckiego

Pan Dariusz Stopa, Starosta Siedlecki, uprzejmie informuje, że na terenie Powiatu Siedleckiego udzielane są bezpłatne świadczenia profilaktyczne w ramach następujących programów finansowanych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie Narodowego Funduszu Zdrowia:

  • Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat, (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. Badanie polega na pobraniu materiału szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego i jest realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w ramach świadczeń położnej POZ.
W przypadku zaistnienia wskazań do wykonania pogłębionej diagnostyki pacjentka kierowana jest na dalsze badania wykonywane w ramach programu.

  • Program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które:

  • w ciągu ostatnich 24 czterech miesięcy nie uczestniczyły w programie oraz u których wcześniej nie zdiagnozowano nowotworu złośliwego piersi,
  • co 12 miesięcy, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka) lub mutacje w obrębie genów BRCA lub BRCA2.

Badania mammograficzne wykonywane są zarówno w pracowniach stacjonarnych jak i mobilnych.

  • Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Program adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących tytoń. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym. Realizacja etapu podstawowego programu dedykowana jest lekarzom POZ.

  • Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Program skierowany do osób zadeklarowanych na listę lekarzy POZ, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, oraz które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

Świadczenia w tym programie dostępne są w każdym podmiocie, który zawarł z Funduszem umowę na realizację świadczeń lekarza POZ.

  • Świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy

Program profilaktyki gruźlicy adresowany jest do osób dorosłych w szczególności wywodzących się z „trudnych środowisk”, które wcześniej w wywiadzie nie miały rozpoznanie gruźlicy. Świadczenia realizowane są przez pielęgniarki POZ u osób zdeklarowanych na ich listy, we wszystkich podmiotach, które zawarły umowę z Funduszem.

Przesiewowe badania profilaktyczne są bezpłatne, bezpieczne, nie wymagają skierowania.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności do świadczeń w poszczególnych programach, warunków kwalifikacji pacjentów oraz zakresu wykonywanych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w Warszawie Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz-warszawa.pl w zakładce programy profilaktyczne.

Sporządziła:
Grażyna Jakimiak
Wydział Spraw Społecznych

Do góry