Jesteś tutaj:

XXXIV sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 25 października 2017 roku (środa) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 o d b ę d z i e się XXXIV zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Początek posiedzenia – godzina 14.00.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu.

4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.

5. Przyjęcie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2004-2015 za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. oraz z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 – 2020” w roku 2016.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 w roku 2016.

8. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2016/2017.

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w roku 2017.

10. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018 – 2020.

12. Podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w Branżową Szkołę I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym realizowanych przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.

15. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

16. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 4.000.000 złotych.

17. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.

20. Informacja Starosty Siedleckiego na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.

21. Informacja Przewodniczącego Rady:

1) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego za 2016 rok.

22. Interpelacje i zapytania Radnych.

23. Zakończenie obrad.

                                                                                   WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

                   /-/ Marek Plichta

Do góry