Jesteś tutaj:

Ruszają konsultacje uchwały antysmogowej dla Mazowsza

Uchwała antysmogowa to kluczowy dokument wskazujący priorytety regionu w walce z groźnymi dla zdrowia zanieczyszczeniami powietrza.

Od 20 lipca br. ruszają konsultacje społeczne uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz opiniowaniu przez samorządy powiatowe i gminne. Wszelkie informacje na temat konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej samorządu województwa (www.mazovia.pl). Ponadto w każdym mieście subregionalnym odbędą się spotkania informacyjne dla przedstawicieli lokalnych samorządów.

Planowane jest, że uchwała wejdzie w życie 1 listopada 2017 r. i wszystkie instalacje, które będą instalowane od 1 listopada 2017 r. powinny spełniać wymagania rozporządzeń Komisji (UE). Właściciele urządzeń zainstalowanych przed 1 listopada 2017 r. będą mieli czas na dostosowanie ich do nowych wymogów. Kotły, które nie spełniają wymogów w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 (tzw. kopciuchy) będą mogły być eksploatowane do 31 grudnia 2022 r. Natomiast kotły, które spełniają wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według tej normy, będą mogły funkcjonować do 31 grudnia 2027 r. Użytkownicy kominków, pieców, nagrzewnic będą mogli je eksploatować do 31 grudnia 2022 r., chyba, że osiągają one sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80 proc. lub zostaną wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu. Dane techniczne dotyczące urządzeń powinny być zawarte m.in. w dokumentacji technicznej urządzenia lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników.

W projekcie uchwały wprowadzono ograniczenia, co do stosowania paliw stałych. Na Mazowszu planowane jest ustanowienie zakazu spalania: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15 proc. oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. W projekcie uchwały uwzględniono rozwiązania techniczne dla kotłów, w których spalane są paliwa. Proponuje się dopuszczenie do eksploatacji instalacji, w których możliwie jest wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo. Projekt uchwały dopuszcza także eksploatację instalacji dostarczających ciepło do systemu centralnego ogrzewania (w szczególności kotłów) pod warunkiem braku technicznych lub ekonomicznych możliwości podłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej centralnej lub sieci gazowej.

Główną przyczyną przekroczeń jest tzw. niska emisja, czyli emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w piecach lub kotłach domowych oraz drewna w kominkach.

Pyły zawieszone wraz z niesionym przez siebie zanieczyszczeniem docierają tak naprawdę wszędzie – do powietrza, gleby, wody, a co za tym idzie do wszystkich organizmów, które oddychają, spożywają wodę czy roślinność wyrastającą na zanieczyszczonej glebie. Smog jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, dzieci oraz osób z problemami z układem krwionośnym i oddechowym.

Zadania kontrolne dotyczące przestrzegania uchwały będą prowadzone przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, straże gminne, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, policję, inspektorów nadzoru budowlanego. Sankcją karną stosowaną w przypadku naruszenia postanowień uchwały, określoną w ustawie Prawo ochrony środowiska, jest kara grzywny.

źródło: Biuro Prasowe, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Udostępnił:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry