Jesteś tutaj:

Projekt „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

Gmina Kotuń/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu od 1 lipca 2017r. do 31 października 2018r.

w partnerstwie z: Gminą Wiśniew, Gminą Siedlce, Gminą Skórzec, Gminą Wodynie, Gminą  Mokobody, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach i Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach będzie realizować projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
„Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób mieszkających na terenie gminy Kotuń oraz gmin partnerskich. RAMACH PROJEKTU BĘDĄ REALIZOWANE KURSY ZAWODOWE

Całkowita wartość projektu: 1 165 144,74 PLN   Dofinansowanie projektu z UE: 932 115,79 PLN

Szczegóły dostępne w biurze projektu: GOPS w Kotuniu, ul. Siedlecka 56 C, 08-130 Kotuń  tel. 25 641 43 63

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja udziału w projekcie

Plakat rekrutacja

Plakat promocja

Udostępniła:
Magdalena Ługowska

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Siedlcach

Do góry