Jesteś tutaj:

Ruszyły kolejne nabory wniosków o dofinansowanie w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Termin naborów wniosków: 23.06.2017 r. – 06.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 

Nabór 7/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

Nabór 8/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej” – dotyczy tylko projektu pt. ”Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS”

Nabór 9/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

Nabór 10/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej”

Nabór 11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone podmioty gospodarcze”

Nabór 12/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – rozwijanie działalności gospodarczej”

Nabór 13/2017 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

 

Więcej informacji na stronie http://lgdsiedlce.pl/index.php/down-2/nabory-wnioskow-2017

Zachęcamy do udziału.

Udostępnił:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry