Jesteś tutaj:

Nowe programy realizowane przez PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu  wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wprowadził nowe programy mające na celu podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pilotażowy program „ ABSOLWENT”

 1. Cel programu

Celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej. Cel programu będzie realizowany poprzez  kompleksowe i indywidualne wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

 1. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Program realizowany jest w trybie konkursów ogłaszanych przez Zarząd PFRON.  Wnioskodawcami w ramach programu są szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi, które spełniają warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Beneficjenci ostateczni programu

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( lub orzeczenie równoważne), będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

 1. Obszary wsparcia

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 • Obszaru A – zaplanowanie i wdrażanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:
 • koszty przeprowadzania diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu
 • koszty wyznaczania i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej
 • koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie   do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej
  • Obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:
 • Zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych
 • Zadanie 2 – kursy i szkolenia zawodowe, specjalizacyjne, w szczególności:
 1. koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych
 2. koszty zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu/szkolenia odbywających się poza miejscem zamieszkania
 • Zadanie 3 – odbycie stażu aktywacyjnego, w szczególności:
 1. koszty stypendium stażowego ( przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy)
 2. koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu stażu
  • Obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, wyposażenie stanowiska pracy.

     5. Terminy i zasady składania wniosków

Wnioski składane są do Biura PFRON, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek. Konkurs dotyczy projektów wieloletnich realizowanych od dnia 1 maja 2017 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 1. Wysokość dofinansowania

Decyzje w sprawie przyznania dofinansowania i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON na podstawie stanowiska komisji konkursowej.  Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 18 000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego.

 

Program „ STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

 1. Cel programu

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania       z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

 1. Podmioty uprawnione do składania wniosków
  • ogólnopolskie instytucje publiczne
  • samorząd terytorialny – gminy, powiaty, województwa
  • państwowe oraz samorządowe instytucje kultury
 1. Beneficjenci ostateczni programu

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia,  na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne  w ramach programu.

 1. Formy i zakres pomocy

Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest w formie dofinansowania kosztów:

 • wyposażenia nowych stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia
 • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających beneficjentom ostatecznym wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy
 • zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek beneficjentów ostatecznych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
 • szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z beneficjentami ostatecznymi zatrudnionymi  na nowych stanowiskach pracy, w tym kosztów szkoleń pracowników pomagających beneficjentom ostatecznym w pracy
 • organizacji przez pracodawcę dowozu beneficjentów ostatecznych z miejsc zamieszkania do zakładu pracy
 • dodatku motywacyjnego wypłacanego beneficjentom ostatecznym przez Wnioskodawcę.
 1. Terminy i zasady składania wniosków

Program realizowany jest od dnia 28 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Tryb realizacji programu

 • Do Biura PFRON – składane są oferty zawarcia porozumień w sprawie realizacji działań aktywizacyjnych w ramach programu. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON oferty skutkuje zawarciem porozumienia, stanowiącego deklarację wzajemnej współpracy przy realizacji programu. Z ofertami zawarcia porozumień występują ogólnopolskie instytucje publiczne, tj. organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli.
 • Do Oddziałów – składane są wnioski o dofinansowanie działań aktywizacyjnych w ramach programu. Pozytywne rozpatrzenie przez PFRON wniosku skutkuje zawarciem umowy o dofinansowanie, która określ szczegółowy zakres rzeczowy oraz finansowy działań aktywizacyjnych, a także obowiązki oraz uprawnienia stron wynikające z dofinansowania tych działań ze środków PFRON
 1. Wysokość dofinansowania

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON kosztów działań aktywizacyjnych nie może przekroczyć 18 000 zł na jednego zatrudnionego, na pełny wymiar czasu pracy, beneficjenta ostatecznego. Wskazana kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie.

Dodatek stanowi świadczenie na rehabilitację zawodową i nie stanowi części wynagrodzenia beneficjenta ostatecznego zatrudnionego na wyposażonym w ramach programu stanowisku pracy. Wypłata dodatku może nastąpić, o ile beneficjent ostateczny ponosi dodatkowe koszty aktywizacji zawodowej, takie jak koszty związane z zatrudnieniem tłumacza języka migowego lub asystenta, zakwaterowaniem, opieką nad osoba zależną. Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów dodatku motywacyjnego nie może przekroczyć kwoty 400 zł miesięcznie dla każdego beneficjenta ostatecznego objętego ta forma pomocy.

 

Pilotażowy program „ PRACA  – INTEGRACJA”

 1. Cel programu

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy poprzez udzielenie dofinansowania organizacji pozarządowej  na zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami.

 1. Podmioty uprawnione do składania wniosków
 • Przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 etatów ( w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie to przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem, liczonego w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec roku, poprzedzającego rok złożenia oferty.
 • Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne zlecone przez PFRON, wpisane do Rejestru Agencji Zatrudnienia, prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.
 1. Beneficjenci ostateczni programu

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszające gotowość do zatrudnienia, na rzecz których prowadzone będą działania aktywizacyjne przez organizacje pozarządowe w ramach programu.

 1. Obszary wsparcia
 • Obszar A – rekrutacja i kompleksowe rozpoznanie potrzeb wynikających z niepełnosprawności, gotowości i przydatności zawodowej adresata programu na wybranym stanowisku pracy
 • Obszar B – dofinansowanie uzyskania przez adresata programu pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych:
 • Zadanie 1 – indywidualne i/lub grupowe kursy/szkolenia zawodowe
 • Zadanie 2 – indywidualne i/lub grupowe kursy/warsztaty w zakresie kompetencji „miękkich”
 • Obszar C – zniwelowanie braków/barier funkcjonalnych/technicznych/innych, dotykających kandydata do pracy u potencjalnego pracodawcy:
 • Zadanie 1- dofinansowanie zakupu sprzętów/urządzeń/usług, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności adresata programu są niezbędne do podjęcia i wykonywania pracy u potencjalnego pracodawcy i nie wchodzą w zakres standardowego wyposażenia stanowiska pracy u potencjalnego pracodawcy
 • Zadanie 2 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci asystenta/trenera pracy w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych
 • Zadanie 3 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do i z pracy, w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia z możliwością wydłużenia okresu wsparcia w przypadkach uzasadnionych
 • Zadanie 4 – wsparcie doraźne/tymczasowe w postaci dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w okresie do 6 pierwszych miesięcy zatrudnienia z możliwością wydłużenia tego okresu w przypadkach uzasadnionych
 • Zadanie 5 – działania na rzecz adresata programu w porozumieniu z pracodawcą mające na celu utrzymanie zatrudnienia, w tym wykorzystujące innowacyjne metody pracy
 • Obszar D – budowanie pozytywnego wizerunku pracowników będących osobami niepełnosprawnymi i idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR):
 • Zadanie 1- konkurs PFRON dla pracodawców, którzy zatrudnia w danym roku największą liczbę adresatów programu
 • Zadanie 2 – konkurs PFRON nagradzany przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i Prezesa Zarządu PFRON, pod patronatem naczelnych organów władzy państwowej, dla pracodawców osiągających najwyższe wartości wskaźnika wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych danym roku i na podstawie opinii zatrudnionych adresatów programu
 1. Terminy i zasady składania wniosków

Przedsiębiorstwo zainteresowane zatrudnieniem adresatów programu każdego roku realizacji programu składa do PFRON ofertę zatrudnienia osób niepełnosprawnych, która powinna zawierać w szczególności: proponowane miejsca zatrudnienia, liczbę i wykaz oferowanych stanowisk pracy oraz wymagania kompetencyjne dla kandydatów na te stanowiska. Oferta przedsiębiorstwa stanowi podstawę zawarcia porozumienia z PFRON o współpracy w ramach programu.

Program realizowany jest trzyetapowo:

 • Pierwszy etap – polega na pozyskaniu pracodawców, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %, którzy zgłaszają do PFRON gotowość zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na okres  nie krótszy niż 18 miesięcy w liczbie co najmniej 25 etatów ( w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy)
 • Drugi etap – polega na wybraniu, w drodze otwartego konkursu ofert, organizacji pozarządowej (Oferenta NGO), której finalnym efektem działań ma być zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez wskazanego pracodawcę
 • Trzeci etap – polegać będzie na przeprowadzeniu konkursów, w celu nagradzania przez PFRON pracodawców, którzy zatrudniają największą liczbę niepełnosprawnych pracowników.
 1. Wysokość dofinansowania

Maksymalny koszt wsparcia ze środków PFRON działań na rzecz aktywności zawodowej adresata programu, wynosi: w przypadku adresata programu, który podejmie zatrudnienie w wyniku działań przewidzianych w programie – 17 000 zł, przy czym rozliczenie kosztów może obejmować wydatki związane z realizacją Obszarów: A-C programu, koszty te nie mogą przekroczyć, w przypadku:

 • dojazdu adresata programu do i z pracy w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia – kwoty 200 zł miesięcznie
 • dodatku motywacyjnego dla adresata programu na pokrycie w okresie pierwszych 6 miesięcy zatrudnienia innych kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia – kwoty 400 zł miesięcznie
 • w przypadku adresata programu, który nie podejmie zatrudnienia pomimo działań przewidzianych w programie – 3 000 zł, przy czym rozliczenie kosztów może obejmować wyłącznie wydatki związane z realizacją Obszaru A i B programu

Powyższe dofinansowanie ze środków PFRON dotyczy jednego zatrudnionego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy adresata programu i odnosi się do całego okresu udziału adresata programu w programie.

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji powyższych programów można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.

Sporządziła:
Magdalena Ługowska

Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Siedlcach

Do góry