Jesteś tutaj:

XXIX sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 23 czerwca 2017 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XXIX zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Początek sesji – godzina 1400.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Podsumowanie Powiatowych Mistrzostw Wiejskich Szkół Podstawowych i Powiatowej Gimnazjady Ludowych Zespołów Sportowych.
 4. Przyjęcie protokołu z XXVII i z XXVIII Sesji Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
 6. Przyjęcie informacji o działalności Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku.
 7. Przyjęcie informacji o działalności Związku Spółek Wodnych w Siedlcach w 2016 roku.
 8. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2016 roku.
 9. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla powiatu siedleckiego.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego powiatu siedleckiego” w roku 2016.
 11. Przyjęcie informacji o przebiegu akcji zimowej na drogach w Powiecie Siedleckim w okresie 2016/2017.
 12. Przyjęcie sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2016 rok samorządowej instytucji kultury pn.: ”Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”
  w Chlewiskach”.
 13. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019 za 2016 rok.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznego Sprawozdania finansowego Powiatu Siedleckiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 15. Przyjęcie Informacji o stanie mienia Powiatu Siedleckiego za 2016 rok.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2016 rok.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Siedlcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/134/09 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.
 19. Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 20. Podjęcie Uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Powiatem Siedleckim, a Rejonem Dubieńskim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady.
 22. Interpelacje i zapytania Radnych.
 23. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

  /-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry