Jesteś tutaj:

Nabór na 3 bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza kolejny nabór na 3 bezpłatne miejsca na studia stacjonarne I stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie) na kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

Piętnasta edycja inicjatywy to efekt nieprzerwanej współpracy Zarządu Województwa Mazowieckiego z władzami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Kryteria

Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce na rok akademicki 2017/2018 powinni spełniać następujące kryteria:

  1. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego,
  2. aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie,
  3. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną z wynikami: średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocen z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka nie niższą niż 4,3,
  4. pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 140 proc. miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. 2800 zł brutto).

Dokumenty

Kandydaci ubiegający się o bezpłatne miejsce zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu,
  2. podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym,
  3. wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości,
  4. dokumenty potwierdzające sytuację materialną w zależności od rodzaju uzyskiwanego dochodu – wystawione po 30 kwietnia danego roku,
  5. zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie),
  6. kopię dowodu osobistego.

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Tegoroczna oferta, jak w latach poprzednich, umożliwia kontynuację bezpłatnej nauki również na studiach II stopnia pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały nr 497/37/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 21 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 czerwca 2017 r. na adres:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

B.Brechta 3, 03-472 Warszawa

Bliższych informacji na temat rekrutacji udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – tel. (22) 5979-421.

Regulamin

Kwestionariusz osobowy

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju

Załączniki

Do góry