Jesteś tutaj:

XXVI sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 28 marca 2017 roku (wtorek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107, odbędzie się XXVI  nadzwyczajna sesja  Rady Powiatu w Siedlcach.

Początek sesji – godzina 1300.

Porządek posiedzenia:

 Otwarcie obrad.

 1. Wnioski do porządku obrad.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego na okres
  od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do projektu realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach II osi priorytetowej – „Wzrost e-potencjału Mazowsza” w działaniu 2.1. – „E-usługi” pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI).
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie odstąpienia od realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
  na lata 2014-2020.
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu zadaniowego i finansowego na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 6. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Zakończenie obrad.

                     

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

 

Do góry