Jesteś tutaj:

Nowe technologie dla dziewczyn

Nowe technologie dla dziewczyn – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.

Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne  i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zaprosimy również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Udział w programie mogą wziąć maturzystki 2017 zainteresowane studiami technicznymi  i studentki wybranych politechnik i kierunków ( https://www.stypendiadladziewczyn.pl/lista).

W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” rozdysponowane zostanie dwadzieścia pięć stypendiów na rok akademicki 2017/18.

I ETAP:  zebranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami)

Terminy:

– od 8 marca do 30 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych

– do 14 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki

– do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

 

II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (12-16 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).

Decyzję o przyznaniu stypendium kandydatce podejmują organizatorzy na podstawie oceny wyników poszczególnych etapów rekrutacji, kierując się takimi kryteriami, jak osiągnięcia kandydatki, jej zainteresowania, osobowość, stopień zaangażowania.

Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2017.

https://www.stypendiadladziewczyn.pl/

Program stypendialny Marzenie o Nauce

Program stypendialny Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC „Marzenie o Nauce” polega na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Program skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z miejscowości do 30 tysięcy. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny oraz zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez EFC mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum.

Do 31 marca 2017r. trwa rekrutacja do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Wnioskiem zgłoszeniowym I fazy rekrutacji jest wyłącznie formularz on-line wysłany przez Kandydata w terminie od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony internetowej Fundacji. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową, a wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji  14 czerwca 2017 roku.

https://www.efc.edu.pl/pl/co_robimy/stypendia_marzenie_o_nauce

Zostań stypendystą Klasy – już dziś aplikuj do programu!

Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację do XV edycji programu Klasa. Rekrutacja trwa do 15 kwietnia 2017 roku. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas szkół gimnazjalnych, którzy bardzo dobrze się uczą, mają ponadprzeciętną motywację, a jednocześnie pochodzą z mniejszych miejscowości i znajdują się w sytuacji materialnej utrudniającej im realizację życiowych planów i marzeń.

Co oferuje program?

 • 4-letnie stypendium: 3 lata wsparcia w trakcie nauki (w tym opłata za Internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, wyjścia kulturalne, wycieczki szkolne, zajęcia dodatkowe, stała opieka wychowawcza, wsparcie wybitnych talentów, inne ważne potrzeby uczniów) oraz stypendium na I roku studiów
 • dostęp do nagród stypendialnych oraz wieloletnie wsparcie (także w rozwoju zawodowym)
 • „Możesz na mnie Polegać” – program zaangażowania społecznego stypendystów (wsparcie licealistów w ich działaniach wolontariackich oraz realizacji własnych projektów prospołecznych)

Klasa to autorski program stypendialny zapewniający absolwentom gimnazjów naukę w renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach akademickich – Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdyni i Szczecinie.

Do tej pory Klasę ukończyło ponad 500 stypendystów. 100% z nich dostało się na wymarzone uczelnie wyższe.

https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/aktualnosci?news_id=1500785-Zostan_stypendysta_Klasy

 

Indeks Start2Star

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia).

Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Harmonogram

 

01.2017 – 15.05.2017  

 I etap: nabór aplikacji
23.05.2017  Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji
VI 2017  

II etap: rozmowy kwalifikacyjne (W rozmowach uczestniczą dwie osoby – przedstawiciel Fundacji Lesława A. Pagi i Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich

VI 2017  Ogłoszenie wyników

http://paga.org.pl/projekty/indeks-start2star/x-edycja-indeks-start2star/harmonogram?lang=pl

 Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej – NBP

W okresie od 1 marca do 1 czerwca Narodowy Bank Polski corocznie prowadzi nabór inicjatyw edukacyjnych przewidzianych do realizacji w kolejnym roku.

 

Preferowane będą inicjatywy dotyczące następujących priorytetowych obszarów działalności edukacyjnej NBP:

 • upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego;
 • podnoszenie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym w zakresie roli i misji NBP, prowadzenia polityki pieniężnej, działalności instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. działalności Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych, wspólnej waluty europejskiej);
 • upowszechnianie wiedzy o obrocie bezgotówkowym;
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym m.in. w zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych;
 • wspieranie środowisk naukowych, akademickich i oświatowych w rozwijaniu edukacji ekonomicznej;
 • popularyzowanie wiedzy na temat ekonomicznego dziedzictwa i historii pieniądza, nowych horyzontów myśli ekonomicznej oraz mechanizmów finansowych;
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego, związanego z rozwojem gospodarczym.

Podmioty, które mogą uczestniczyć w naborze inicjatyw edukacyjnych

W naborze inicjatyw edukacyjnych mogą uczestniczyć następujące podmioty prawa polskiego:

 • osoby prawne,
 • inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji /zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze samorządowe.

W naborze nie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

Zasady udzielania dofinansowań

 • Podstawą przekazania dofinansowania przyznanego przez NBP jest umowa zawarta między Beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
 • NBP dofinansowuje przede wszystkim:
 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów). W przypadku Wnioskodawców prowadzących działalność medialną NBP może finansować te koszty w wysokości do 25%, gdy dotyczą informacji zamieszczonej w medium należącym do Wnioskodawcy oraz do 50%, gdy dotyczą informacji zamieszczonej w medium innym niż należące do wnioskodawcy. W przypadku pozostałych Wnioskodawców NBP może pokryć do 100% kosztów informacyjnych projektu.
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy.
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.
 • W formularzu „Szacunkowe koszty projektu” należy podać koszty w kwotach brutto.

Procedura oceny inicjatyw w ramach naboru

Inicjatywy niespełniające wymogów formalnych lub zawierające błędy nie są rozpatrywane. Wybór najlepszych propozycji zgłoszonych przez Wnioskodawców dokonywany jest przez zespół ekspertów powołanych w ramach NBP, którzy biorą w szczególności pod uwagę:

– zgodność celów działań przewidzianych w ramach złożonych propozycji z głównymi celami działalności edukacyjnej NBP,

– spełnienie przez Wnioskodawców wymogów formalnych i proceduralnych,

– racjonalność kosztów przewidzianych w listach intencyjnych,

– liczbę projektów zgłoszonych do tego samego obszaru działań edukacyjnych lub skierowanych do tej samej grupy docelowej,

– dotychczasową wysokość nakładów na działalność edukacyjną ponoszonych przez NBP na działania tego samego rodzaju.

NBP corocznie informuje Wnioskodawców o wynikach naboru w terminie do 15 października. Inicjatywy pozytywnie zweryfikowane są kierowane do kolejnego etapu, w ramach którego złożone wnioski o dofinansowanie będą poddawane następnie pogłębionej ewaluacji ex ante oraz opiniowane przez Radę ds. Edukacji Ekonomicznej przy Zarządzie NBP z udziałem zewnętrznych autorytetów w tej dziedzinie.

Decyzje NBP są ostateczne i nie przysługuje odwołanie od nich.

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać edukacja@nbp.pl, Tel: 22 185 44 41

https://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp/nabor-projektow

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry