Jesteś tutaj:

XXV sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 24 lutego 2017 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach,
ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XXV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Siedlcach.
Początek sesji – godzina 14.00.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Wręczenie pucharów dla najlepszych gmin w „Powiatowym Współzawodnictwie Gmin w sporcie LZS za 2016 rok”.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
6. Przyjęcie informacji z działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział  w Siedlcach w 2016 roku.
7. Przyjęcie informacji z działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w roku 2016.
8. Przyjęcie informacji z działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2016 roku.
9. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2016.
10. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej  w Siedlcach o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w roku 2016.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2016 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2016 rok.
13. Przyjęcie informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2016 roku.
14. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich w 2016 roku.
15. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w 2016 roku.
16. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” w 2016 roku.
17. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu  w roku 2016:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
18. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2016 roku.
19. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu.
20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.
21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020”.
24. Zaopiniowanie projektu Uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie siedleckim na lata 2017-2019”.
25. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2017 roku.
26. Podjęcie Uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego.
27. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet przysługujących radnym Powiatu Siedleckiego.
28. Podjęcie Uchwały w sprawie wystąpienia powiatu siedleckiego ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.
30. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Siedleckiego.
31. Informacja Przewodniczącego Rady.
32. Interpelacje i zapytania Radnych.
33. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry