Jesteś tutaj:

Program wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2017 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpi do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie  do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu w 2017 roku udzielona może być pomoc w ramach następujących Obszarów:
Obszar B – do 150.000,00 zł (do 30 % kosztów realizacji) na likwidację barier  w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
Obszar C – do 34.000,00 zł (do 50 % kosztów realizacji) na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
Obszar D – na likwidację barier transportowych (do 60 % kosztów realizacji projektu  dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w wysokości do 70 % kosztów realizacji projektu dot. warsztatu terapii zajęciowej) do:
a) 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”,  które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, b) 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,  c) 250.000,00 zł dla autobusów;
Obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych do 9.000,00 zł (do 20 % kosztów realizacji) na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała  z rezultatów projektu, przy czym projekt musi dotyczyć co najmniej 30 osób niepełnosprawnych;
Obszar F – na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji;
W przypadku Obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Druki wniosków można pobrać w pok. nr 4 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz poniżej:

Wnioski należy składać do dnia 15 lutego 2017 roku w Starostwie Powiatowym  w Siedlcach.  Szczegółowe informacje  na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON – Programy realizowane obecnie- Program wyrównywania różnic między regionami III) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON, a także  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Sporządziła:
Jolanta Bujalska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

 

Do góry