Jesteś tutaj:

XXIV sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2016 roku (środa) o godzinie 13.30 w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka w Chlewiskach, gm. Kotuń  odbędzie się  XXIV zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
6. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2016-2019.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2016 roku.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020.
10. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2017 rok Powiatu Siedleckiego:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz wniosków Klubów Radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i wniosków Klubów Radnych,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i bezczynność Starosty Siedleckiego.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2017 rok.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
14. Informacja Przewodniczącego Rady.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Zamknięcie obrad.

  PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/  Zygmunt Wielogórski

Do góry