Jesteś tutaj:

Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

W okresie od 9 września do 7 października organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego mogły zgłaszać kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Po dokonaniu weryfikacji poprawności zgłoszeń oraz uzupełnieniu braków formalnych lista zgłoszonych kandydatów przedstawia się następująco:

 Lp. Obszar Imię i nazwisko
zgłoszonego kandydata
1 Obszar obejmujący Miasto St. Warszawa Ryszard Cieśla

Piotr Śliwiński

Andrzej Sławomir Trzeciakowski

Bartłomiej Włodkowski

Bogna Zakrzewska

2 Obszar obejmujący powiaty: garwoliński, legionowski miński, nowodworski, otwocki, pułtuski, wołomiński, wyszkowski Andrzej Stanisław Milczarek

Magdalena Nieckarz

Rafał Rozpara

3 Obszar obejmujący powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski i warszawski – zachodni Alicja Korkosz

Joanna Tołczyk

4 Obszar obejmujący powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki Beata Puda
5 Obszar obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński Krzysztof Bruździak

Martyna Gawryszewska

Dorota Jezierska

Rafał Bartłomiej Panfil

6 Obszar obejmujący powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski i przasnyski Agnieszka Golińska

Andrzej Rybus-Tołłoczko

Elżbieta Urban

7 Obszar obejmujący powiaty: łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski Katarzyna Nurzyńska

Hubert Pasiak

8 Obszar obejmujący powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński Nie zgłoszono kandydata

Zgodnie z treścią § 3 ust. 8 i 9 Załącznika do Uchwały nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”:

 1. w przypadku braku ważnego zgłoszenia kandydata w danym obszarze Marszałek wybiera przedstawiciela organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy spośród kandydatów zgłoszonych w innych obszarach, którzy uzyskali największą liczbę głosów;
 2. w przypadku ważnego zgłoszenia w danym obszarze tylko jednego kandydata (w przypadku M. st. Warszawy – dwóch kandydatów), zgłoszenie to będzie potraktowane, jako wyłonienie członka Rady reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy w danym obszarze.

 W związku z powyższym w obszarze obejmujący powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki członkiem Rady została pani Beata Puda. Głosowanie nie obejmuje tej kandydatki.

Głosowanie odbywa się w terminie od 28 października do 28 listopada.

Do oddania głosu na kandydatów na członków Rady uprawnione są prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego:

 1. organizacje pozarządowe;
 2. związki i porozumienia organizacji pozarządowych;
 3. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.).

Do oddania głosu uprawnione są także nieposiadające osobowości prawnej jednostki terenowe podmiotów, o których mowa w ust. 2, pod warunkiem uzyskania zgody podmiotu, którego są jednostką, wyrażonej w formie stosownego pełnomocnictwa do oddania głosu, które należy załączyć do formularza, o którym mowa w ust. 5 oraz stowarzyszenia zwykłe wpisane do właściwej ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

W przypadku organizacji/podmiotu, którego dane nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z kartą do głosowania należy dostarczyć dokument potwierdzający osobowość/zdolność prawną, zawierający informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Głosowanie na kandydata odbywa się na „Karcie do głosowania na kandydata na członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”, której wzór dołączony jest do niniejszego zaproszenia.

W ramach głosowania podmioty uprawnione mogą przesłać jedną kartę do głosowania na, której mogą oddać po jednym głosie na od 1 do 4  kandydatów z opublikowanej listy (w sumie maksymalnie 4 głosy).

Wypełnione karty opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób należy dostarczyć w jeden z poniżej wskazanych sposobów:

 1. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:
 • bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00,
 • bezpośrednio w jednej z Delegatur Urzędu: Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4, w godzinach: 8.00 – 15.00,
 • za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: „Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa”;
 1. w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) na adres e-mail mrdpp@mazovia.pl.

  Po upływie terminu przesyłania głosów na kandydatów na członków Rady na stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl, na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl oraz w portalu www.ngo.pl ogłoszony zostanie termin i miejsce publicznego otwarcia kopert z nadesłanymi głosami. W publicznym otwarciu kopert z nadesłanymi głosami udział będą mogły wziąć wszystkie zainteresowane podmioty. Z publicznego otwarcia kopert z głosami sporządzony zostanie protokół.

Po publicznym przeliczeniu przesłanych głosów przeprowadzona zostanie weryfikacja oddanych głosów pod względem formalnym. Ostateczna lista rankingowa po weryfikacji formalnej przesłanych głosów zostanie opublikowana na:

 1. stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl;
 2. na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl;
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 4. na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w delegaturach Urzędu;
 5. w portalu www.ngo.pl.

Spośród kandydatów, którzy w głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów w każdym z obszarów, Marszałek dokonuje wyboru dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – na członków Rady.

Marszałek poza liczbą uzyskanych głosów uwzględni również zasadę reprezentatywności – rozumianą jako zachowanie proporcji w zakresie form prawnych, rodzajów działalności pożytku publicznego organizacji i podmiotów działających na Mazowszu

Jednocześnie informujemy podmioty biorące udział w głosowaniu, że najczęstszymi uchybieniami formalnymi powodującymi brak ważności głosów w głosowaniu na kandydatów na członków MRDPP I, II i III kadencji były, w szczególności:

 1. niezgodność podpisów na karcie głosowania ze sposobem reprezentacji podmiotu określonym w KRS lub innym rejestrze;
 2. podmiot oddający głos nie był do tego uprawniony – osoba fizyczna, samorządowa jednostka organizacyjna, sołectwo, itp.;
 3. brak pełnomocnictwa do oddania głosu dla podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej, będącego terytorialną jednostką organizacyjną organizacji wojewódzkiej lub ogólnopolskiej, np. oddział powiatowy, lokalne koło, itp.;
 4. brak możliwości weryfikacji podpisów na karcie głosowania spowodowana nieczytelnością podpisów;
 5. oddanie głosów po terminie,
 6. oddanie głosów w liczbie przekraczającej określony limit (więcej niż 4 głosy).

W związku z powyższym prosimy o uważne przygotowywanie kart do głosowania, aby uniknąć nieważności głosów.

Sylwetki kandydatów zaprezentowane zostały na stronie www.dialog.mazovia.pl:

Dokładny link: http://www.dialog.mazovia.pl/aktualnosci/szczegoly_wiadomosci/article/zaproszenie_do_glosowania_na_kandydatow_do_mazowieckiej_rady_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i.html?cHash=1f19d6dac5

Załączniki:

Karta do głosowania na kandydata na członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (plik WORD)

 

Sporządziła:
Anna Kaźmierczak-Sołoducha
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

Do góry