Jesteś tutaj:

XXII sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 28 października 2016 roku (piątek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej nr 107 Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się  XXII zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Siedleckiego w roku szkolnym 2015/2016.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020” w 2015 roku.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020” w roku 2015.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań w zakresie przebudowy i utrzymania dróg powiatowych w 2016 roku.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Paprotnia.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie powierzenia gminom z terenu powiatu siedleckiego zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Powiatu Siedleckiego.
14. Informacja Starosty Siedleckiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób, zobowiązanych do ich złożenia.
15. Informacja Przewodniczącego Rady:
1) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Siedleckiego za 2015 rok.
2) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok przeprowadzonej przez Wojewodę Mazowieckiego.
3) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Siedlcach.
16. Interpelacje i zapytania Radnych.
17. Zamknięcie obrad.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
/-/   Marek Plichta

Do góry