Jesteś tutaj:

Finansowanie działalności sektora pozarządowego

Gdzie starać się o dofinansowanie? Jak dobrze wypełnić ofertę realizacji zadania publicznego wg nowych wzorów? Jakie konkursy czekają na organizacje pozarządowe w najbliższym czasie? O tych i wielu innych kwestiach dyskutowali uczestnicy II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego, które odbyło się 7 października w Siedlcach.

Spotkanie było już drugim z cyklu organizowanych przez powiat w ramach „Forum”. Tym razem głównym tematem była możliwość pozyskania środków zewnętrznych na działalność i  realizację zadań przez sektor NGO. Pierwszy panel tematyczny rozpoczęli przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Prezes Zarządu LGD Hubert Pasiak przedstawił aktualną informację nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz naborów na dofinansowanie projektów w zakresie tworzenia i rozwijania miejsc pracy. Również w bieżącym roku ogłoszony został konkurs na „Ambasadora Zmian Ziemi Siedleckiej”, którego głównym celem jest wyłonienie w sektorze publicznym, gospodarczym oraz organizacji pozarządowych liderów realizowanych zmian, zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców oraz organizacji pozarządowych na obszarze funkcjonowania LGD ZS. Ważną kwestią było przedstawienie aktualnych zmian prawnych dotyczących sektora pozarządowego oraz wskazówki i uwagi dotyczące przygotowania oferty na zadanie publiczne, które omówił Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 to również szansa na środki dla sektora NGO. O założeniach, aktualnych naborach i możliwościach pozyskania wiedzy mówiła Pani Justyna Szmurło z Oddziału Zamiejscowego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Wśród gości obecnych na spotkaniu był również Jan Błoński Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. MROT zrzesza instytucje, organizacje pozarządowe, branżę turystyczną oraz osoby fizyczne zainteresowane rozwojem turystyki w województwie mazowieckim. Jest organizacją aktywnie i dynamicznie działającą na rzecz wspierania rozwoju turystyki w regionie, jest integratorem inicjatyw proturystycznych, najważniejszym i podstawowym partnerem wspierającym dla samorządów, branży i organizacji pozarządowych, przede wszystkim Lokalnych Organizacji Turystycznych, oraz podstawowym źródłem informacji o możliwościach rozwoju turystyki i  źródłach jej finansowania. MROT koncentruje swoją działalność na wdrażaniu systemowych rozwiązań w zakresie: produktu turystycznego, zasobów ludzkich, marketingu regionalnego, przestrzeni turystycznej i wspieraniu współpracy instytucjonalnej. Ważnym obszarem funkcjonowania jest promowanie walorów, atrakcji i produktów turystycznych regionu mazowieckiego, co przyczynia się do wzrostu liczby turystów i osiąganie z tego tytułu korzyści gospodarczych i społecznych.

Ważnym elementem forum było również omówienie zakresu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi. Zarząd Województwa Mazowieckiego co roku ogłasza konkursy z zakresu kultury fizycznej i sportu, turystyki, krajoznawstwa, kultury, ochrony ludności, ratownictwa i wielu innych. Na rok 2017 na te cele zaplanowano blisko 10 milionów złotych. Do 7 października przyjmowane są także zgłoszenia na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jest to ciało konsultacyjne i opiniodawcze, powoływane przez Marszałka Województwa na wniosek organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą przedstawiciele wojewody, marszałka i sejmiku województwa oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe.

O współpracy z administracją centralną mówił Pan Marcin Wodziński Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Mazowiecki Urząd Wojewódzki przykłada wielką wagę do współpracy z sektorem NGO. Aktualnie trwają prace nad stworzeniem nowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, który pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału społecznego organizacji z prawnymi i finansowymi możliwościami administracji centralnej.

Nie mogło również zabraknąć dobrych praktyk przy współpracy organizacji. Jedną z nich jest Federacja Organizacji Pozarządowych „Wschodnie Mazowsze”, której prezesem jest Pani Anna Tarkowska. Członkami założycielami Federacji jest 10 organizacji pozarządowych z powiatu łosickiego i siedleckiego: Wschodnie Stowarzyszenie Rozwoju, Nadbużańskie Stowarzyszenie Przyjazne Mierzwice, Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sportów Budo, Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Mały Jeździec”, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „EDO”, Stowarzyszenie na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem SZANSA, Stowarzyszenie Grupa EkoLogiczna, Stowarzyszenie DESCARTES oraz Fundację „Mazowiecka Micha Szlachecka”.

Do najczęstszych zadań federacji należą rzecznictwo w sprawach organizacji członkowskich, lobbing na rzecz stanowienia prawa i procedur sprzyjających rozwojowi tych organizacji, świadczenie usług dla organizacji członkowskich (a także innych organizacji i instytucji), głównie w zakresie prowadzonej przez nie działalności, wyznaczanie standardów działania członków federacji, np. uchwalenie karty etycznej stanowiącej podstawę działań organizacji członkowskich. Udział w federacji daje członkom również inne korzyści, np. stały kontakt z organizacjami o podobnym profilu albo terenie działania, a tym samym możliwość wzajemnej pomocy przy rozwiązywaniu problemów lub podejmowania wspólnych projektów, poczucie siły i bezpieczeństwa, szczególnie istotne w sytuacji zagrożeń zewnętrznych i pojawiających się trudności – podmioty zrzeszone w federacji stanowią wspólnie dużo większą siłę niż pojedyncza organizacja.

Drugim przykładem jest Stowarzyszenie Akademia Sztuk Walki Pana Jacka Szymańskiego, który prowadzi i trenuje grupy najmłodszych mieszkańców naszego powiatu w karate i innych sztukach walki. Zajęcia szybko zyskują zainteresowanie, a liczba grup stale rośnie. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu pod czujnym okiem trenera, a ich głównym celem jest nauka zasad „fair play” oraz wychowanie poprzez sport.

Wszyscy zebrani otrzymali również publikację przygotowaną z przekazanych przez organizacje pozarządowe materiałów. Oprócz wykazu organizacji znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez Starostę broszura zawiera informację o Lokalnej Grupie Działania Ziemi Siedleckiej i Lokalnej Strategii Rozwoju. Ponadto można tu znaleźć opis kilkudziesięciu organizacji – inicjatyw oraz projektów podejmowanych przez te organizacje, tzw. dobre praktyki, które mogą stanowić dobry materiał pomocniczy dla osób planujących założenie stowarzyszenia lub dla organizacji już istniejących, poszukujących inspiracji, nowych kierunków działalności lub partnerów z doświadczeniem w określonej dziedzinie. Materiały te zostały również udostępnione na stronie internetowej powiatu w specjalnie utworzonej zakładce.

CELEM GŁÓWNYM POWIATOWEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH JEST SZEROKO ROZUMIANA AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI, POPRZEZ WYKORZYSTANIE DOBRYCH PRAKTYK Z DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. WSKAZANIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ ODDOLNE INICJATYWY W RAMACH GRUP NIEFORMALNYCH, BIORĄC AKTYWNY UDZIAŁ W PLANOWANIU, KONSULTACJACH I WYKONANIU INWESTYCJI. DZIĘKI ZDOBYTEMU DOŚWIADCZENIU SEKTORA NGO MOŻLIWE BĘDZIE LEPSZE WYKORZYSTANIE I ZARZĄDZANIE LOKALNYMI ZASOBAMI.
KOLEJNYM CELEM JEST PROMOWANIE WYKORZYSTANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH NP. W CELU TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY, AKTYWIZACJI LUDNOŚCI WIEJSKIEJ, A TAKŻE POKAZANIE PRZYKŁADÓW PODNOSZENIA JAKOŚCI ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH, ZWIĘKSZANIE POTENCJAŁU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, DZIELENIE SIĘ POMYSŁAMI, PROMOCJA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWEJ DZIAŁALNOŚCI SEKTORA NGO. PONADTO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BĘDZIE ŚRODOWISKIEM SPRZYJAJĄCYM NAWIĄZANIU WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I SAMORZĄDEM POWIATU.

Zadanie „Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Siedleckiego” realizowane przez Powiat Siedlecki w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 – etap I.

Mazowsze - serce Polski

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Spraw Społecznych i Promocji

[av_gallery ids=’5510,5511,5512,5513,5514,5515,5516,5517,5518′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-372zrp’]

Do góry