Jesteś tutaj:

Organizacje pozarządowe działające w powiecie siedleckim

Na terenie powiatu siedleckiego zarejestrowanych jest 179 stowarzyszeń rejestrowych, 4 fundacje oraz 9 stowarzyszeń zwykłych. Ponadto, według ewidencji prowadzonej przez Starostę Siedleckiego w powiecie siedleckim działa 68 uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Powiat od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w ramach uchwalanego corocznie Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Dotychczas powiat zlecał organizacjom pozarządowym, m.in. w realizacji zadań z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Mazowsze - serce Polski

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Tożsamości Kulturowej Regionu Mazowsza i Podlasia „Tradycja – Rozwój – Przyszłość”

Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne

Fundacja Mazowiecka Micha Szlachecka

Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie

UKS „Orlęta” w Kisielanach

Ochotnicza Straż Pożarna w Mordach

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne RAZEM

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Stowarzyszenie Eduszansa.pl

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Gołąbku

Stowarzyszenie Rozwoju Żeliszewa „Żeliszewiacy”

Stowarzyszenie DESCARTES

Klub Historyczno-Kolekcjonerski im. Bogusława Wernera

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej BIAŁKI

Stowarzyszenie „Mieszkańcy i Przyjaciele Stoku Lackiego”

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych MGIEŁKA

Stowarzyszenie Nasze Iganie

Regionalne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Kornel”

Naszym Dzieciom Stowarzyszenie

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Olszycu Szlacheckim

Uczniowski Klub Sportowy „SKRUS-Hołubla”

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Strzałka” w Strzale

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Orlik” w Dziewulach

Grupa EkoLogiczna

Polski Związek Niewidomych

Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Zawsze Razem”

Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera

Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Siedlcach

Fundacja „Żółty Latawiec”

Fundacja Dobre Słowo

Siedleckie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Przystań”

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy

Stowarzyszenie Aktywni na Plus

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem „SZANSA”

Stowarzyszenie „RAJ”

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Międzynarodowe Stowarzyszenie Biznesu Homo Bonus

 

Do góry