Jesteś tutaj:

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Forma prawna: Stowarzyszenie – Nr KRS 0000248808, Data wpisu do rejestru: 11.01.2006 r.

Siedziba: Krzesk – Królowa Niwa 46, 08-111 Krzesk

Kontakt: tel. 696565333, e-mail:  biuro@krzesk.pl      www.krzesk.pl

Prezes: Hubert Pasiak

Najważniejsze zakresy działania: kultura i sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny.

MISJA SOKIAL – Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku jest organizacją pozarządową, która realizuje i wspiera oddolne inicjatywy obywatelskie oraz animuje współpracę trzech sektorów: publicznego, biznesowego oraz społecznego na rzecz dobra wspólnego. Członkowie stowarzyszenia działają w przekonaniu, że społeczności lokalne posiadają potencjał do rozwiązywania swoich problemów. W samoorganizującym się społeczeństwie widzimy główny motor prorozwojowy, który wspierać powinny działania instytucji publicznych. Wierzymy, że oddolne inicjatywy obywatelskie budują zaangażowanie społeczne, które decyduje o poziomie kapitału społecznego i stanowi fundament dla rozwoju Polski. Członkowie stowarzyszenia, to ludzie wierni swojej tożsamości, którzy chcą czynnie i skutecznie przekształcać rzeczywistość, zgodnie z mottem organizacji, którym są słowa Św. Jana Pawła II wypowiedziane w Siedlcach w 1999 r.: „Bądźcie solą, która daje chrześcijański smak życiu. Bądźcie światłem, które świeci w mrokach obojętności i egoizmu”.

Organizacj udało się przeprowadzić dziesiątki lokalnych i regionalnych inicjatyw. Organizowano spotkania historyczne, seanse filmowe, biegi patriotyczne, turnieje sportowe, programy profilaktyki uzależnień, itd. Czasem działania nie są widoczne dla większości społeczności, np. wtedy, gdy pomagają potrzebującym rodzinom w codziennych trudach. Stowarzyszenie zrealizowało bądź było partnerem blisko pięćdziesięciu projektów, dofinansowanych ze środków krajowych i unijnych, począwszy od programów aktywizacji zawodowej mieszkańców wsi, przez projekty edukacyjne w szkołach, aż po projekty wspierające inne organizacje pozarządowe. Wśród nich było 23 projekty, realizowane przez stowarzyszenie w ramach PO KL, jako tzw. inicjatywy lokalne w obszarze rynku pracy, integracji społecznej i edukacji. Działania stowarzyszenia zostały dostrzeżone i docenione licznymi nagrodami. Dużym wyróżnieniem była możliwość zaprezentowania jednego z projektów edukacyjnych w programie TVP „Kawa czy herbata”.

Aktualnie stowarzyszenie, oprócz lokalnych działań, skupia się na pomocy innym organizacjom i grupom społecznym. Współprowadziło ważne dla subregionu siedleckiego projekty: „Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach, Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim”. Od 2008 r. prowadzi Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych, który w 2016 r. patronatem honorowym objął Starosta Siedlecki. We współpracy w ramach Mazowieckiej Federacji na rzecz Ekonomii Społecznej realizuje projekty w skali województwa mazowieckiego, w ramach których tworzone i wspierane są inicjatywy organizacji pozarządowych, seniorów, kadr pomocy społecznej czy podmiotów tworzących produkty lokalne.

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku wspólnie z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wodyniach oraz Dworem Mościbrody w okresie 01.05.2016 – 31.12.2016 realizuje projekt pt. „Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych subregionu siedleckiego”.

Do udziału w projekcie realizatorzy zapraszają w szczególności członków, działaczy, pracowników oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów, zainteresowanych działaniami w organizacjach pozarządowych z terenu subregionu siedleckiego.

Realizacja projektu w 7 powiatach subregionu siedleckiego (garwoliński, łosicki, miński, siedlecki, sokołowski, węgrowski, Miasto Siedlce) wypływa z istotnego problemu, który najkrócej można określić jako potrzebę wspomagania procesów rozwojowych III sektora subregionu siedleckiego. Projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzebę kontynuowania działań dla NGO i aktywnych społeczności, które prowadzone były w ramach projektów partnerskich SOKIAL: OWOP, Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach oraz Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim. W celu skutecznego i efektywnego realizowania założeń projektu profesjonalne wsparcie dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych liderów podzielono na następujące bloki działań:

1) Promocja –  informacja o formach wsparcia w ramach projektu, przekazywanie praktycznych informacji, będących w zakresie szkoleń w ramach projektu, pokazanie efektów projektu oraz jego upowszechnienie w innych regionach Mazowsza, mających problem ze słabością III sektora na swoim terenie. Ponadto informacja świadczona jest w zakresie podstawowych informacji dot. funkcjonowania NGO.

2) Doradztwo – pomoc członkom organizacji w bieżącej działalności organizacji (przekazywanie wiedzy w zakresie sprawozdawczości, aktualnych programów dotacyjnych, pomoc w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie, pomoc w obsłudze księgowej, itd.).

3) Animacja – działania ukierunkowane na tworzenie partnerstw lokalnych i wspieranie istniejących, zarówno wewnątrzsektorowych, jak i międzysektorowych. W ramach zadania prowadzone są również: działania integrujące organizacje pozarządowe, służące lepszemu poznaniu ich członków, działania służące integracji międzysektorowej oraz promujące zróżnicowane formy aktywności obywatelskiej.

4) Szkolenia – cykl szkoleń, ukierunkowanych na wzrost wiedzy członków organizacji pozarządowych w zakresie działalności NGO, współpracy wewnątrzsektorowej i międzysektorowej, ewentualnie przekazanie mieszkańcom w/w powiatów informacji nt. lub różnych form aktywności obywatelskiej, zakładania organizacji (stowarzyszeń, stowarzyszeń zwykłych, fundacji, itd.) czy możliwości dla grup nieformalnych.

Patronat honorowy nad projektem objął Starosta Siedlecki.

Więcej informacji: e-mail: biuro@krzesk.pl, www.owop.krzesk.pl, FB: Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych – sokial. Projekt „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego” jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Do góry