Jesteś tutaj:

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej

Forma prawna:        Stowarzyszenie – Nr KRS 0000481573    Data wpisu do rejestru: 21.10. 2013 r.
Siedziba:         Stary Krzesk 62, 08-111 Krzesk
Kontakt:         tel. 25 6330139        e-mail: biuro@lgdsiedlce.pl ;     www.lgdsiedlce.pl
Prezes:            Hubert Pasiak
Lokalna Grupa Działania (w skrócie „LGD”) to rodzaj partnerstwa terytorialnego – organizacja tworzona zwykle na obszarach wiejskich, której celem jest powstanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkami LGD mogą być m.in. przedstawiciele samorządów gmin, placówek oświaty, kultury, parafii, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy obszaru wyznaczonego granicami gmin członkowskich. Obszar LGD powinien być spójny i liczyć od 30 tys. Do 150 tys mieszkańców najczęściej działają jako stowarzyszenia. Podstawą prawną funkcjonowania LGD w Polsce są ustawy: z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu o rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349 z późn. zm.) oraz z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm.).

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej
Lokalna Strategia Rozwoju złożona przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej w dniu 31.12.2015 r. znalazła się na 10. miejscu wśród ocenionych strategii w województwie mazowieckim. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej uzyskało dofinansowanie na poziomie ponad 11 mln zł. Podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Stowarzyszeniem było ostatnim etapem konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego i równocześnie początkiem prac związanych z realizacją LSR. Ten przełomowy moment umożliwił LGD ZS ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR.
W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju kierowanej przez społeczność na lata 2016-2023 realizowane będą następujące cele:
1. WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO ORAZ ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO.
Cel szczegółowy 1: Kształtowanie tożsamości lokalnej w szczególności poprzez zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego.
Projekty obejmować będą wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze oraz działania polegające na rewitalizacji obiektów i miejsc lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego.
Cel szczegółowy 2: Aktywizacja i integracja mieszkańców oraz poprawa samoorganizacji i zarządzania na poziomie społeczeństw lokalnych.
Realizowane będą projekty, polegające na aktywizacji i integracji społeczności lokalnych oraz rozwoju współpracy międzysektorowej a także wspieraniu rozwoju organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.
Pomoc przeznaczona będzie dla jednostek sektora finansów publicznych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i osób fizycznych.
Kwota przeznaczona na w/w działania na lata 2016-2023 wynosi 1 800 000 zł.
2. ROZWÓJ LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ WZROST ZATRUDNIENIA.
Cel szczegółowy 1: Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o lokalne zasoby z zachowaniem zasad ochrony środowiska.
Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie oraz rozwijanie działalności poprzez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie, także tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.
Cel szczegółowy 2: Promocja współpracy i przedsiębiorczości społecznej.
W ramach celu szczegółowego planuje się utworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podniesienie ich kompetencji.
Wysokość premii dla osób podejmujących działalność gospodarczą wynosić będzie 60 000 zł. Premia wypłacana będzie w formie płatności ryczałtowej. Pomoc na operacje w zakresie innym niż podejmowanie działalności gospodarczej przyznawana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.
Wysokość wsparcia przy rozwijaniu działalności gospodarczej będzie uzależniona od liczby utworzonych miejsc pracy, czyli:
• 100 tys. zł – jeśli przewiduje się utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem operacji,
• 200 tys. zł – jeśli przewiduje się utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem operacji,
• 300 tys. zł – jeśli przewiduje się utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem operacji.
Limit pomocy na jednego beneficjenta wynosi: 300 000 zł.
Limit pomocy dla operacji w okresie realizacji LSR wynosi: 300 000 zł, a w przypadku inkubatora przetwórstwa lokalnego 500 000 zł.
Z tej formy pomocy będą mogli skorzystać: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, osoby z grup defaworyzowanych i mieszkańcy obszaru objętego działaniem LSR.
Kwota przeznaczona na w/w na lata działanie wynosi: 4 500 000 zł.

Projekty wpisujące się w realizację celów statutowych LGD
Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych
W 2014 r. LGD Ziemi Siedleckiej zrealizowała projekt partnerski pt. „Centrum Rozwoju Zasobów Lokalnych”, którego celem było animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym. Projekt był realizowany w partnerstwie wielosektorowym z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Zbuczynie (instytucja publiczna) oraz „Retro” Skibniew (podmiot prywatny) i dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Realizacja projektu na terenie 11 gmin (Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Olszanka, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn), wypływała z istotnego problemu, który najkrócej można określić, jako niewielki potencjał społeczności lokalnych w/w gmin do mobilizowania zasobów lokalnych i kreowania rozwoju. Projekt obejmował szereg szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, doradczych, informacyjnych i animacyjnych, wychodzących z założenia, że nie można dokonać w przywołanym wyżej problemie trwałej zmiany społecznej bez zaangażowania obywateli, członków społeczności zamieszkujących w/w gminy, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
Partnerstwa Lokalne
Od maja 2016 r. LGD ZS realizowała projekt pt. „Partnerstwa lokalne”, którego celem jest animowanie i prowadzenie współpracy na poziomie lokalnym na terenie 10 gmin (Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn). Uczestnicy projektu, to podmioty reprezentujące trzy sektory życia społecznego oraz ich przedstawiciele: sektora publicznego (samorządy gmin i ich jednostki organizacyjne, inne podmioty publiczne, działające na rzecz rozwoju obszaru), sektora gospodarczego (od osób fizycznych prowadzących  jednoosobową działalność gospodarczą po duże przedsiębiorstwa) oraz sektora społecznego (od lokalnych liderów, przez nieformalne grupy społeczne, aż po duże organizacje pozarządowe i ich związki). W ramach projektu odbywało się szereg spójnych i kompleksowych działań, ukierunkowanych na wzrost profesjonalizacji działań organizacji społecznych, rozwój współpracy międzysektorowej (budowanie nowej jakości sieci społecznych pomiędzy sektorem publicznym, biznesowym i społecznym) oraz wzmacniania najważniejszych kompetencji liderów trzech sektorów w zakresie kreowania zasobów lokalnych.
LGD ZS – Ambasador FIO-Mazowsze Lokalnie.
Od 2014 roku LGD ZS znajduje się w gronie Ambasadorów FIO-Mazowsze Lokalnie. W ramach projektu dotację do 5 000 zł na lokalne działania lub rozwój organizacji mogą otrzymać grupy nieformalne i samopomocowe oraz młode organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje nt. programu można znaleźć na stronie http://mazowszelokalnie.pl/. Oprócz promowania programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” oraz pomagania młodym organizacjom i grupom społecznym w przygotowaniu i rozliczeniu projektów LGD ZS użyczała także osobowości prawnej grupom nieformalnym.
1) W 2014 roku 1 grupie nieformalnej:
– Grupa nieformalna „Koło Gospodyń Mokobody”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Żwawe babki robią bigos, pierogi i sałatki” – spotkania kulinarne gospodyń z Mokobód”, kwota dofinansowania: 3 091,23 zł.
2) W 2015 roku 4 grupom nieformalnym:
– „Koło Gospodyń Mokobody”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Żwawe babki poznają smaki Polski”, kwota dofinansowania: 3 500 zł.
– „Gosposie Kisielińskie”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Spotkania międzypokoleniowe z Kisielińskim jabłkiem w tle”, kwota dofinansowania 4 800 zł.
– „Grupa Artystyczna TWÓRCZE ŻYCIE”, Gmina Wodynie, projekt pt. „Przygoda z teatrem”, kwota dofinansowania 4 000 zł.
– „Klub Aktywnych”, Gmina Wodynie, projekt pt. „Od 6-latka do 60-latka”, kwota dofinansowania 3 000 zł.
3) W 2016 roku 3 grupom nieformalnym:
– Grupa nieformalna „Kreatywni Mieszkańcy”, Gmina Wodynie, projekt pt. „Ścieżka zdrowia”, kwota dofinansowania 5 000 zł.
– Grupa nieformalna „Żwawe babki”, Gmina Mokobody, projekt pt. „Żwawe Babki – kulinarnie z Europą”, kwota dofinansowania 3 600 zł.
– Grupa nieformalna „Aktywni na wesoło”, Gmina Suchożebry, projekt pt. „Wiejska strzecha”, kwota dofinansowania 5 000 zł.
Wszystkie projekty są finansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie. Dzięki zaangażowaniu w tego typu projektu LGD ZS stała się bardziej rozpoznawalna wśród lokalnych społeczności z terenu działania LGD oraz przygotowywała się do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Do góry